Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Byenveni nan Timoun yo ak Fanmi yo

Seksyon sa-a responsab de gran kategori ka: Relasyon Familyal yo ak Siksesyon yo. Nan kategori Siksesyon an yo trete ak anrejistre ka yo sou Eritaj, Detèminasyon Gadyen Legal ak ka Sante Mantal. Disolisyon Maryaj, Gad Timoun ak Pansyon Alimantè Timoun, Patènite, Adopsyon, Chanjman Non ak lòt aksyon parèy ak sa yo trete epi anrejistre nan Kategori relasyon familyal yo jan sa aplikab dapre lwa ak reglemantasyon Eta Florid yo.

Nan lansanm, Divizyon Tribinal Koze Familyal la bay sipò administrativ a Jij Awondisman yo ak Oksilyè Jidisyè Jeneral yo.