Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Seksyon Achiv Grefye

Achiv Grefye a idantifye, prezève ak pwoteje tout rejis ak valè istorik etablisman an ak operasyon kontinyèl Tribinal 11 Awondisman Jidisyè a, eleksyon ak nominasyon Grefye li yo, Jij yo, Asanble Komisyon Konte an, Grefye Asanble an, lòt asanble gouvènan yo ak souveni yo jan li wè sa nesesè.

Yo kataloge, rantre nan endèks ak nan kapsil tout reglemantasyon ak enfòmasyon pwosedi yo konfòmeman ak prensip etabli pou achivis yo.