Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Biwo Grefye

Grefye Konte Miami-Dade la se yon ofisye eli konstitisyonèlman jan sa etabli nan Atik 5, Seksyon 16 Konstitisyon Eta Florid. Se elektè Konte Miami-Dade yo ki eli Grefye an pou yon tèm katran. Yo te eli Onorab Harvey Ruvin nan Biwo Grefye an nan mwa novanm 1992 epi depi lè sa-a yo re-eli li jiska prezan.

Responsabilite Grefye a etabli pa Konstitisyon Eta-a, Lwa Eta Florid yo, Òdonans yo ak Reglemantasyon yo nan Konte an ak Lòd Jidisyè yo. Nan kapasite sa-a li sèvi:

 

  • "Ex-Officio" Grefye Asanble Komisyonè Konte
  • Oditè Konte
  • Gadyen tout Fon Monetè Konte an
  • Gadyen tout dosye depoze nan Tribinal la

Se Komi Grefye wo plase yo, Chèf Divizyon yo, ak yon estaf de pliske mil katsan anplwaye a tan plen ak tan pasyèl ki ede Grefye a nan travay li. Biwo grefye an angaje li pou li sipòte sistèm tribinal la ak sèvis pwofesyonèl jidisyè, pou piblik la, kominote legal la ak Komisyon Konte an.

Biwo Grefye an konsakre li nan amelyore nivo efikasite nan sèvis li yo ak aksè a piblik la. Nan nouvo reyalite tan ekonomik difisil ke biwo a ap konfwonte nan jou sa yo, anfaz pral bay sitou a nouvo teknoloji inovativ ki va ede estaf la "travay pi entelijaman, pa pi di" epi fonksyone nan yon fason ki pi ekonomik.