Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Harvey Ruvin

     Harvey Ruvin diplome nan Enjeni Edistriyèl (Inivèsite de Florid 1959).  Li diplome an dwa nan Lekòl de Dwa Inivèsite de Miami, 1962.  

     Li te premye eli nan pòs politik nan lane 1968 a laj 30 ane.  Li te sèvi kòm Majistra Vil North Bay Village, li te vin youn nan pi jèn majstra nan listwa Konte Miami-Dade.  An 1972, Ruvin te eli nan Komisyon Konte Metro Dade kote li te sèvi jiska 1992, li vin efektivman sèl moun ki janm sèvi senk manda konsekitif katran chak nan Komisyon an.

     An 1987, kamarad li yo te eli li Prezidan Asosiyasyon Nasyonal dè Konte ki reprezante 3200 Gouvènman Konte nan Zetazini. An 1989, Harvey Ruvin te nonmen "Lidè Konte de Lane" pa magazin American City and County Magazine.

     An 1992, li te eli nan Biwo Grefye Konte Miami-Dade, li te re-eli san opozisyon an 1996, 2000 ak 2004. Li te re-eli ankò an 2008 ak yon vòt majoritè ki depase 76% nan tout konte a, ki fè yon total 542,469 bilten vòt, pi fò vòt ki janm vote pou okenn pòs oswa sijè nan listwa Konte Miami-Dade.

     Okou pliske trant ane patisipasyon nan kominote a, Harvey Ruvin, jwe yon wòl lidèship nan dè dizèn òganizasyon sivik, kiltirèl, anviwonnmantal, ak charitab. Li resevwa plizyè prim, ikonpri prim prestijye Enstiti Teknoloji Piblik ki baze nan Washington lan ki nonmen li "Teknolojis Piblik de Lane 2003" Ozetazini, ki site jefò li pou anplwaye teknoloji emèjant yo pou restriktire pwosesis gouvènman yo, elimine papye, reyalize ekonomi bidjetè ak efikasite.  Objektif li pou konplètman transfòme dosye tribinal yo ak sistèm elektwonik pou depoze dosye yo nan yon fòma konplètman san papye a sou wout reyalize.

     Karyè piblik li kontinye define pa angajman li pou amelyore lavi sitwayen yon an Konte Miami-Dade, epi pou itilize ekspètiz teknolojik pou ede rezoud pwoblèm ki genyen ann fason nou bay sitwayen yo sèvis nesesè yo nan yon fason ki pa nwi bidjè yo pandan ke n’ap pwoteje anviwonnman an ak kalite lavi nou.

     An 2004 li ganye prim"Meday Donè 2004" magazin Computerworld la poutèt li itilize teknoloji pou fè anpil ekonomi ak amelyore aksesibilite piblik la genyen pou jwenn  dosye yo. Mr. Ruvin/Harvey, aprè lit e fè yon tranzisyon efektiv de yon lesjislatè konte a a yon wol administrativ konsiderab, te resevwa prim popilè "Administratè Piblik de Lane 2004" la pa Chapit Sid Florid de Sosyete Ameriken pou Administrasyon Piblik.

     An 2008, li resevwa prim "Defansè Everglades" la pa asosiyasyon Marjory Stoneman Douglas Friends of the Everglades.  An 2009, yo te nonmen li Resipyan Inogiral prim "Reitmeister-Abess Award" la de University of Miami Abess Center for Ecosystem Science and Policy poutèt li defann anviwonnman an.

     Sèten nan anpil lòt prim li yo enkli "Prim Lòm de Lane" an 1987 de  Miami Beach Chamber of Commerce "Prim Lòm de Lane" ak prim popilè “Tropical Audubon Society Conservation Award” an 1981 ak an 1985 (sèl moun ki te janm nonmen de fwa).  Li te resevwa dè prim pou sèvis anviwonnmantal de Sierra Club ensike de Asosiyasyon Anvironmental ak Endistri.

     Pou Harvey, pi gwo onè li jiska prezan se te lè "Naples", yon lamanten yo te sove ki te sòt nan Antiy yo te akouche fè yon ti towo bèf epi Sikwaryòm lan bay tibebe a pote non "Harvey" an rekonesans pou travay li kòm Komisyonè pou sove espès ki andanje yo (Sept. 1990).

Li renmen fè egzèsis fizik ak pran swen sante li. Yo te klase li 16zyèm nan nasyon an pa Asosiyasyon Rakètbòl Amatè Ameriken.