Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Harvey Ruvin

Sèvis Lokal, Rejyonal ak Eta

  • Komisyon Enèjy Florid (2008).
  • De fwa prezidan South Florida Regional Planning Council (Konte Dade, Broward ak Monroe) (1975 ak 1990).
  • Prezidan Soukomite Anviwonnman ak Izaj Teren de Komisyon Konte a. Atravè lèzan li chita sou tout sou-komite Komite yo.
  • Konsèy Administrasyon ak Komite Egzekitif Downtown Development Authority.
  • Manm, Metro-Miami Action Plan Executive Board, yon Asanble ki etabli okòmansman ane 1980 yo ki te la pou travay sou diferans rasyal ak ekonomik nan Konte Dade.
  • Manm Konsèy Jistis Kriminèl Miami-Dade Criminal, prezidan Soukomite Jistis Jivenil konsèy la.
  • Manm, Konsèy Administrasyon Asosiyasyon dè Komisyonè Konte Florid epi Prezidan Resous Anviwonnmantal ak Natirèl.
  • Aktyèlman se prezidan gwoup travay espesyalize Konte an ki rele Climate Change Advisory Task Force (sig Angle CCATF) ki genyen misyon pou li avize Konte an sou koze Rediksyon Gaz Kabonik ak Planifikasyon Adaptasyon. CCATF a genyen pou li rekòmande mezi ki pou pran pou adrese kouman Konte an kab pi rezilyan nan atant a enpak yo de chanjman klima-a dapre jan li konstwi anviwonnman an, sistèm natirèl yo, ekonomi, sijè sosyal ak sante yo.