Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sèvis Nasyonal ak Entènasyonal

Sèvis Nasyonal ak Entènasyonal 
 • Harvey Ruvin te sèvi nan fonksyon Prezidan National Association of Counties (sig Angle NACo) (1987-88). Li te sèvi tou sou divès gwoup travay espesyalize NACo Task Forces sou Imigrasyon, Anviwonnman ak Enèji, epi kriz Asirans Responsabilite Sivil. NACo se sèl òganizasyon nasyonal reprezantan enterè yo anmenmtan aji kòm ajan netwayè pou pliske 3,000 gouvènman konte nan Lèzetazini. 
 • Ruvin se yon ansyen prezidan de Urban Consortium (sig Angle UC) of Public Technology, Inc. (sig Angle PTI). PTI se branch teknolojik de asosiyasyon paran li yo, National League of Cities, National Association of Counties ak International City/County Management Association. UC se kowalisyon de 50 pi gran gouvènman iben Nasyon an kap chèche aplike teknoloji nouvo yo pou ranpli bezwen gouvènman lokal yo. 

Anplis de lidèchip li nan America's Counties and the Urban Consortium, sèvis Ruvin nan nivo NASYONAL (kote li bay sèvis li a senk Prezidan nan wòl konseye) epi ENTÈNASYONAL enkli:

 • Manm, Enjeni Syanntifik Entègouvènmantal ak Panèl Konseseye Teknoloji nan Biwo Konseye Syanntifik o Prezidan (Prezidan Ford ak Carter, 1975-80).
 • Manm, Konsèy Prezidan sou Efikasite Enèji, epitou Vis Prezidan Komite Konseye Règleman sou Enèji Gouvènman (Prezidan Carter, 1977-80).
 • Sèvi yon tèm katran sou Komite Konseye sou Relasyon Entègouvènmantal (sig Angle ACIR). Li te prezidan sou komite Rechèch ACIR la. (Prezidan Reagan ak Bush, 1987-91).
 • Sèvi kòm manm Gwoup Travay Espesyalize sou Devlopman Dirab Kominote de Konsèy Sou Devlopman Dirab Kominote Prezidan Clinton 1988-91 (sig Angle PCSD).
 • Manm, Konsèy Administrasyon Asosiyasyon Nasyonal Konte (1983-prezan).
 • Manm, Konsèy Administrasyon Asosiyasyon Nasyonal dè Konsèy Rejyonal (1973-1978).
 • Manm, Konsèy Administrasyon Enstiti dè Asosiyasyon Kominotè (1978-1982).
 • Vis Prezidan Fowòm Nasyonal Imigrasyon (1980-1984).
 • Manm Delegasyon nan Kongrè Mondyal Nasyon Zini sou Devlopman Dirab Fiti, reprezantan Konte Lamerik yo nan premye jefò entènasyonal ki janm fèt pou kowòdone inisyativ anviwonnmantal gouvènman lokal yo (1990).
 • Te sèl reprezantan Gouvènman Lokal Toupatou Nan Lemonn devan Prep-Com nan Konferans Nasyon Zini sou Anviwonnman ak Devlopman an mas 1992.
 • Sèvi kòm Vis Prezidan nan seksyon Lamerik Dinò epi kòm manm prestijye World EXCOM de Sendika Entènasyonal dè Otorite Lokal (sig Angle IULA), Yon nominasyon ki fèt an konjoksyon pa Konferans Zetazini dè Majistra, Lig Nasyonal dè Vil, Asosiyasyon Nasyonal dè Konte ak Lig Minisipal Kanadyen.
 • Sèvi kòm prezidan nan sesyon final "communiqué" nan Dezyèm Somèt Minisipal sou Kontwol Klimatik nan Berlin (mas 1995) ki te pwodwi andat, deklarasyon pi detaye patisipasyon pa lidè lokal yo sou tout yon varyete de sijè konsènan chanjman klima ak ekite.
 • Manm, Konsèy Administrasyon Asosiyasyon Nasyonal ANrejistè Konte, Ofisyèl Eleksyon yo ak Grefye yo, Konsèy Administrasyon (sig Angle NACRC). Se kò gouvènan ki sipèvize jefò òganizasyon an nan pwomouvwa echanj lide pou jesyon pwofesyonèl anrejistreman konte, grefye ak fonksyon jesyon enfòmasyon.
 • Vis Prezidan, Komite Egzekitif de ICLEI ki se yon kò gouvènan 15 manm de Konsèy Entènasyonal pou Inisyatik Anviwonnmantal Lokal (sig Angle ICLEI). ICLEI genyen pliske 600 gouvènman lokal ki manm li yo sòti nan tout kote sou planèt la, alarechèch mwayen pozitif pou konbat enkyetid anviwonnmantal ak devlopman dirab yo. Li sèvi kòm Prezidan USA - ICLEI. Inc. - antite kowòpore ki opere jefò òganizasyon an nan Lamerik.
ICLEI te kreye pou reprezante gouvènman lokal nan tout reyinyon Nasyon Zini yo kap diskite koze anviwonnman ak devlopman dirab.