Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Harvey Ruvin

Òdonans yo, Referandòm yo, ak Pwojè yo

Pandan 20 an li pase kòm Komisyonè Konte, Harvey Ruvin esponnsorize:

 • Konte Miami-Dade BEACH RENOURISHMENT PROJECT ki restore yon plaj 200 pye an lajè ak sab de Haulover Park sid jiska Government Cut (10 mil edmi) epi sa te bay piblik la aksè total (1975-1980).
 • Esponnsorize yon Referandòm reyisi ki apwouve enpozisyon yon taks $90 milyon pou acha ak antretyen TEREN ANDANJE YO - epi nan sektè sa-a, se pi gwo pwogram nan nasyon an (1990).
 • Alatèt etablisman sistèm ranmasaj RESIKLAJ nan bin separeman sou twotwa atravè tout konte an, pi gwo pwogram nan sektè sa-a nan tout peyi a (1990).
 • Pi devan, yo te vin devlope pwogram la pou enkli bilding apatman yo ak biznis yo.
 • Etabli yon Komisyon sou Estati Valè Tèt, Responsabilite Pèsonèl ak Sosyal (1990).
 • Esponnsò reglemantasyon pèmanan konsèvasyon dlo anmenmtan egzije pou nan tout nouvo konstriksyon nan tout Konte an, yo mete tèt tiyo, tèt douch ak komòd ki pran mwens dlo (1991).
 • Esponnsò Òdonans ki reglemante pwodwi chimik ki detwi Ozòn la epi ki bani kenn fè blan yo ki fwite ak CFC yo (1991).
 • Esponnsò Òdonans ki egzije tèt espre Stage II nan estasyon gazolin komèsyal yo pou koupe emisyon ozòn ak patikil yo de ponp yo (1990).
 • Devlope epi reyisi chanjman pwopoze yo nan reglemantasyon akizisyon Konte Dade, yon fason pou pwomouvwa mache yo ki pou tout kalite atik resikle yo (1992).
 • Kòm esponnsò epi prezidan komite BISCAYNE BAY MANAGEMENT COMMITTEE, li te jwe yon wòl enpòtan nan pwoteksyon South Bay, ansanm tou nan siksè modèl Restorasyon ak Amelyorasyon de North Bay (1981 to 1995).
 • Li te etabli BAYNANZA, yon evennman tout yon semèn nan selebrasyon valè anviwonmantal, estetik, istorik ak ekonomik ke Biscayne Bay reprezante (1981 a prezan).
 • Etablisman de yon plan ki rele COMPREHENSIVE ENERGY MANAGEMENT PLAN ke yo di ki responsab pou yon diminyasyon de 20 pousan sou bòdwo elektrik Konte an sa ki mennen a yon plan pou kabiran ki redwi demann gaz Konte a pa 37 pousan (1977) nan tan karans kritik sa yo.
 • Esponnsò amannman nan kòd ki rele ENERGY CODE la ki chita nan Kòd Konstriksyon Sid Florid, ki pou premye fwa egzije dè estanda enèji espesifik (1977).
 • Youn nan premye patizan de plan prensipal konte an ki rele DADE COMPREHENSIVE DEVELOPMENT MASTER PLAN ki etabli yon chema epi dè sekans akonplisman sou dèzè byen detèmine pou sèvis nesesè yo pou yon kwasans fiti sen - an amoni ak ni sistèm iben nou an ni sistèm natirèl la. Bi ya se pou sispann ibanizasyon an gaye twòp (1976).
 • Kreyasyon ak antretyen Biwo Pwoteksyon Konsomatè Konte Miami-Dade la  "CONSUMER ADVOCATE Office" (1975).
 • Chanjman nan Kòd Konstriksyon, ki egzije yon SISTÈM EKSTENKTÈ DIFE nan bilding mwayèn ak sa ki byen wo yo; epi yon Òdonans ki egzije sa yo rele minimòm FIRE-FLOW pou konbat ensandi yo (1973).
 • ÒDONANS PYEBWA ki kreye ensantiv yo pou prezèvasyon pyebwa, reglemante rache pyebwa kòrèkteman epi etabli kondisyon sivil epi kriminèl pou anpeche oswa bay amann a moun ki vyole lwa yo (1988).
 • Esponnsò yon moratoryòm a kou-tèm ki reyisi fè yon Òdonans ki sovgade ak ede fè plis revizyon pwosesis ak plan yo sou itilizasyon teren yo (1974).
 • LOJMAN - PREZIDE YON SOU-KOMITE KOMISYON AN ki vin mete ansanm konstriktè yo, anviwonnmantalis yo, bankye yo, ajans gouvènmantal yo, elatriye pou fòje inovativ; pwogram garanti prè lokal ak dezyèm ipotèk pou pwopriyetè kay ki founi lojman desan epi an sekirite pou dè santèn grandèt, fanmi ak ti revni ekonomik epi revni mwayen (1975).
 • Òdonans Lèzè Pwòp - etabli dè estanda trè sevè pou emisyon SO2 pou dè rezon ni ekonomik ni anviwonnmantal (1981).
 • Esponnsò chanjman nan Kòd Konstriksyon pou elimine BARYÈ ACHITEKTIRÈL pou moun ki fizikman andikape, ansanm ak yon Òdonans ki fè Òlalwa Diskriminasyon nan lojman ak nan anplwa ki rele OUTLAWING DISCRIMINATION" pou moun ki "kapab-enkapab" (1984).
 • Batay pou bon kliyan konpayi dlo potab ak egou yo REJWENN LAJAN GARAN yo te genyen an depo yon fwa ke yo etabli bon kredi (1983).
 • Esponnsorize yon gwoup Òdonans ki gen pou wè ak byen estoke, transpòte ak jete PWODWI CHIMIK DANJRE. Pwopozisyon sa-a ki kounyeya enplimante, mete anplas premye 'mini' sipè fon lokal nan nasyon an ki regle koze ijans nan pwodwi danjre (1983).
 • Lòt mezi yo ki an rapò ak pwoteksyon nap dlo BISCAYNE AQUIFER a ki founi dlo bay  Konte  Miami-Dade la ak sèl sous dlo dous li (1970 jiska ane 1980 yo).
 • Esponnsò yon lwa sou depo lajan sou boutèy bwason "Beverage Container Deposit Law" ki vize sispann fatra kap polye teren depotwa nou yo, ke endistri an te demantibile ak yon atak medya men ki te kanmèm ede leve konsyantizasyon moun (1976).
 • Esponnsorize yon referandòm friz nikleyè reyisi ki rele "NUCLEAR FREEZE REFERENDUM" (1982).
 • Esponnsorize jefò Konte an an 1992 pou redwi emisyon gaz kabòn ke yo te fòmalize nan plan Rediksyon CO2 Konte an - plan an te bay kòm rezilta ke jiskan dat yo te reyisi redwi oswa evite apeprè 40 milyon tòn metrik kabòn.