Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Deklarasyon Misyon Grefye

Nou se ajan chanjman epi patizan inovasyon. Nou aplike pwosesis ak solisyon pou moun estratejik, teknolojik apwopriye.

Fokis Nou Enkli:

 • Devlope maksimòm abilite nou pou founi yon sèvis de kalite a piblik la.
 • Ranpli bezwen tout moun itilize sèvis yo nan Biwo Grefye Konte Miami-Dade.
 • Ogmante aksè a enfòmasyon pou piblik la.
 • Konstwi yon achitekti teknik pou lavni.
 • Anrichi travay, defye ak enspire mendèv la pou li pi lib nan inisye amelyorasyon yo.
 • Asire ke tout moun ki fè pati pwosesis aktyèl yo konprann pwosesis la ak chanjman teknolojik yo epi yo jwenn bonjan fòmasyon sou chanjman sa yo.
 • Kenbe yon balans ant reyalizasyon benefis yo ak tout lòt prensip ki gide yo.

Nou travay nan yon anviwonnman ouvè, enstriktif ki ankouraje yon echanj ide lib ant tout anplwaye yo.

Nou patizan yon anviwonnman travay:

 • Ki agreyab;
 • Maksimòm byennèt pou moral;
 • Ki ouvè a opinyon tout anplwaye yo;
 • Fokis sou etabli konesans ak kapasite;
 • Pèmèt pou kominikasyon ouvè ant tout anplwaye yo;
 • Konstaman fè jefò pou fè pwogrè!