Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Ranbousman Lajan Kosyon

Lè yo fini ak ka-a, moun ki te depoze lajan kosyon an va soumèt oswa poste resi orijinal lajan kosyon an bay Biwo Grefye Seksyon Santral Kosyon. Pa genyen frè pou peye pou sèvis ranbousman lajan kosyon.

Yo va ranbouse lajan kosyon an nan lespas 10 jou ouvrab. Tout ranbousman ap fèt sèlman pa chèk. Si resi pou lajan kosyon an pèdi, moun ki te depoze lajan an va oblije ranpli yon afidavid ke li pèdi resi kosyon an, pou li kapab jwenn ranbousman lajan kosyon an. Yap chaje yon frè sèvis $7.00 pou chak afidavid ki soumèt. Se pou moun la prezante yon kat didantite ak foto.

Moun ki te depoze lajan kosyon an gen dwa jwenn yon afidavid nan Seksyon Santral Kosyon an. Si afidavid la voye pa lapòs, yo egzije aske yon foto kopi yon kat didantifikasyon ak foto akonpaye li. Yo va trete demann ranbousman an nan lespas 10 jou ouvrab de dat li depoze afidavid la. 

Ranbousman yo va fèt pa chèk peyab sèlman sou non moun ki te depoze lajan kosyon an, esepte si yon moun ki deziyen prezante ak yon lèt notarye ansanm ak resi blan lajan kosyon an. Se pou moun la prezante ak yon kat didantite ak foto.