Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Ranbousman Lajan Kosyon

Dapre PA 27.52, 903.286 ak 903.29. Grefye Tribinal la dwe kenbe depans ki pa peye, pouswit jidisyè, depans reprezantasyon, frè tribinal, depans tribinal ak penalite kriminèl, si nenpòt ki retounen nan Lajan Kach la.

Ranbousman Bond yo pral ranbouse ak voye lapòs bay dpozitor an, 10 jou soti nan dat la ka a dispoze.

Si dpozitor la (asiyen) vle ranbousman an an pèsòn-yo kapab vini nan Sant Inite Santral la, 1351 NW 12th Street, 9yèm etaj; Miami, FL 33125, ak ID ID valab anvan 10 jou.

Ranbousman yo pral fèt pa tcheke peyab nan dpozitor an kosyon nan adrès ki endike nan resi kosyon an, sòf si yo resevwa yon plasman notarye ak / oswa poste nan adrès ki pi wo a avèk yon ID foto valab.

Pou plis enfòmasyon ranbousman kosyon, rele (305) 548-5490, jou lasemèn yo depi 9:00 am a 4:00 pm.