Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sèvis Tribinal Sivil

Tribinal Sivil Konte Miami-Dade la opere nan de nivo: Sivil Awondisman ak Sivil Konte.

Sivil Awondisman gen jiridiksyon sou koze sivil kote dedomajman dega yo an eksè de $15,000.

Sivil Konte an genyen jiridiksyon ki enkli pwosesis somè ke yo konn rele tribinal premyè enstans, kote dedomajman yap eseye touche yo se apati de $.01 jiska $5,000. Aksyon legal kote dedomajman ki pou touche a se apati de $5,000.01 jiska $15,000 ansanm ak aksyon legal Pwopriyetè/lokatè enkli tou nan Sivil Konte an.

Aksyon legal sa yo gen dwa depoze nan Tribinal Konte Miami-Dade la oswa nan Tribinal Distrik ki genyen foul sèvis yo.

Tribinal Sivil la ede tou nan:

Pou moun ki pa an mezi peye pou pran yon avoka, yo kapab jwenn enfòmasyon sou kijan pou yo chèche jwenn assistans legal gratis nan www.dadecountyprobono.org.

 Keksyon moun toujou ap poze konsènan sistèm Odyssey Tribinal Sivil la (FAQs), click here.

For the "Attorney of Record" Contact Us form, click here.