Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sèvis Tribinal Sivil

Tribinal Sivil Konte Miami-Dade la opere nan de nivo: Sivil Awondisman ak Sivil Konte.

Sivil Awondisman gen jiridiksyon sou koze sivil kote dedomajman dega yo an eksè de $15,000.

Sivil Konte an genyen jiridiksyon ki enkli pwosesis somè ke yo konn rele tribinal premyè enstans, kote dedomajman yap eseye touche yo se apati de $.01 jiska $5,000. Aksyon legal kote dedomajman ki pou touche a se apati de $5,000.01 jiska $15,000 ansanm ak aksyon legal Pwopriyetè/lokatè enkli tou nan Sivil Konte an.

Aksyon legal sa yo gen dwa depoze nan Tribinal Konte Miami-Dade la oswa nan Tribinal Distrik ki genyen foul sèvis yo.

Tribinal Sivil la ede tou nan:

 Keksyon moun toujou ap poze konsènan sistèm Odyssey Tribinal Sivil la (FAQs), click here.

For the "Attorney of Record" Contact Us form, click here.