Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Ranfòse yon Jijman Etranje

Pou ranfòse yon Jijman Etranje dapre Chapit 55 Lwa Florid yo nan Konte Miami-Dade, depoze pyès swivan yo ak frè enimere yo anpèsòn oswa pa lapòs:
  • Yon kopi sètifye de jijman etranje an ansanm ak yon kopi.
  • Kreditè jijman an va depoze yon afidavid ki etabli non, nimewo sosyal sekirite, si li konnen li, ak dènye adrès postal ke yo te genyen pou debitè a ak pou kreditè jijman an (ak non avoka-a, adrès li, nimewo telefòn ak nimewo bawo avoka li). Soumèt yon orijinal ak yon kopi afidavid sa-a.
  • Ranfòsman jijman etranje an se dapre jiridiksyon. Se montan lajan jijman ki va detèmine ki tribinal pou yo depoze aksyon legal sa-a. Yon jijman pou mwenske $15,000.00 depoze nan tribinal Konte alòske yon jiman ki an eksè de $15,000.00 depoze nan Tribinal Awondisman. Frè apwopriye yo ki enimere pi ba la-a fèt pou ekri peyab a Grefye Tribinal la.

Frè pou Depoze Dosye
Frè pou depoze dosye yo baze sou montan jiridiksyon jijman an.

Frè pou Anrejistre
Frè pou anrejistre yo baze sou kantite paj nan chak dokiman. Pou anrejistreman, jijman an ak afidavid la konsidere kòm dokiman separeman.

Frè Postal
Frè sa-a se pou kouvri depans pou voye notis anrejistreman jijman etranje pa lapòs rekòmande bay chak debitè jan san etabli nan afidavid kreditè jijman an.

Yon fwa grefye tribinal la resevwa frè yo ak dokiman apwopriye yo, li va anrejistre dokiman yo epi li va voye ale notis anrejistreman an. Avoka ki soumèt jijman an va resevwa yon kopi notis la pa koutwazi ki va endike ke petèt yo kapab konteste jijman an anvan li vin yon dwa retni sou byen debitè an. 

Yon fwa fòmilè apwopriye yo soumèt, grefye a gen dwa emèt yon Lòd Jidisyè Egzekisyon oswa yon Lòd Jidisyè pou Poze-Sezi.

Depoze yon Demann Lòd pou Poze-Sezi

Pa rantre montan enterè an nan montan total dèt la nan Demann la ak nan Lòd pou Poze-Sezi a. W gen dwa endike enterè ke yo dwe a, ki pousantaj epi depi ki dat, men, pa ajoute montan sa-a nan jijman w la.

Lòd Jidisyè pou Poze-Sezi w la fèt pou enkli adrès moun yo pral sezi byen an. Twa (3) kopi lòd la nesesè, men, orijinal siyen demann la obligatwa.

Pou plis enfòmasyon sou Lòd Jidisyè pou Poze-Sezi, tanpri kontakte Seksyon Anrejistreman Tribinal la nan:

Miami-Dade County Courthouse
73 West Flagler Street, Room 138
Miami, Florida 33130
(305) 275-1155

Enstriksyon sa yo aplikab nan tribinal Eta-a sèlman. Pou plis enfòmasyon w mèt tcheke Lwa Florid yo, Chapit 55, espesifikman 55.501 jiska 55.509, "Florida Enforcement of Foreign Judgments Act".