Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Sivil Awondisman Jijman pou Rekouvreman

Nenpòt moun ki ta renmen mete yon poze-sezi kont yon moun fèt pou premyèman asiyen moun sa-a nan tribinal premyè enstans epi prezante prèv ke li pa janm touche pou sèvis li te bay yo.

Si w vle jijman final w an enskri kòm yon poze-sezi sou yon pwopriyete imobilye akize an, se pou w jwenn yon kopi sètifye nan lokal tribinal kote yo te tande ka w la epi apre sa anrejistre li nan Biwo Anresjitratè Konte an. Tcheke lis montan frè yo pou jwenn yon lis konplè frè nou yo.

Jijman final anrejistre an va sèvi kòm poze-sezi a pou jiska 20 an de dat yo siyen jijman an men se poi li re- anrejistre chak 10 an pou li rete anvigè.

Biwo Grefye an kapab ede tou nan ranfòse yon jijman etranje.

Poze-Sezi sou Salè
Si w konnen non ak adrès patron akize oswa bank li, w gen dwa vle itilize pwosesis poze-sezi a.

Sa se yon lòd emèt pa komi grefye a kote yon tyès moun, dabitid yon patron oswa bank, resevwa lòd pou yo kenbe lajan an jiskaske yon odyans fèt. Nan odyans la, yon jij deside si se pou yo lage lajan an ba w.

Lòd Jidisyè Egzekisyon
Komi grefye an, sou demann, gen dwa emèt yon Lòd Jidisyè Egzekisyon. Yon Lòd Jidisyè Egzekisyon bay Depatman Cherif la lòd pou li egzije akize a peye montan lajan jijman finalla. 

Sa efektiv sèlman si w jwenn yon fòmilè Enstriksyon pou Enpoze de Biwo Cherif la. Ranpli li, bay deskripsyon ak anplasman pwopriyete ke cherif la kapoab pran de akize a epi mete li pou vann ozanchè.

Si w pa konnen non patron akize a oswa bank li epi w pa konnen anplasman okenn nan pwopriyete ki kapab sijè a yon Lòd Egzekisyon, w gen dwa depoze yon demann nan Biwo Grefye a pou yon Odyans pou Ede nan Egzekisyon. 

Lè sa-a jij la va emèt yon lòd pou odyans la epi akize an va jwenn yon manda ak lòd la epi yon fèy enfòmasyon reyèl. Nan odyans la, akize a va oblije devwale byen li yo, anplwa li ak sous revni li bay jij la.

Kopi Jijman yo
Nou kapab jwenn kopi de chak atik nan dosye ka sivil yo ale vizite biwo nou yo anpèsòn oswa poste demann nou yo. Vizite lis montan frè pou yon lis kopi nou yo ak frè sètifikasyon.

Lè nap poste demann nou yo tanpri enkli yon anvlo adrese a tèt nou ak tout tenb postal sou li ansanm ak frè apwopriye yo.