Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Enfòmasyon sou Pèmi Kondwi ki Sispann nan Enfraksyon Kriminèl

Frè Tribinal pou Pèmi Kondwi ki Sispann:

  • Grefye Tribinal la dapre FS 322.245(5) (a) va avize Sèvis Sikilasyon [Depatman Sekirite Otowout ak Veyikil (DHSMV)] ke akize a pat peye obligasyon finansye li yo ki va lakoz yo sispann Pèmi Kondwi li .
  • Akize a fèt pou peye tout frè tribinal yo ak amann yo an plen oswa fè aranjman peman pou kapab retire sispansyon an ak DHSMV.
  • Lè yo fè peman frè tribinal yo konplè oswa nan yon plan peman, Grefye Tribinal la va bay akize a yon Afidavi pou Reyenstore Privilèj Pèmi Kondwi li pou soumèt bay DHSMV. Frè afidavit la se $7.00. Akize a ap gen pou peye yon biwo pèmi kondwi yon frè $60 pou kapab reyenstore privilèj li yo.
  • Peman yo ka fèt pa telefòn nan 305-275-1155 pou ka kriminèl epi sou entènèt la tou sou sit Criminal Justice and Civil Infraction Cases - Case Search avèk yon kat kredi Visa, Master Card, ak American Express. 
  • Apatide 17 mas 2014, adrès Biwo Sekretè Tribinal la ki make anba la a pral aksepte peman tout lajan kid we pou dosye yo voye nan Ajans pou kolekte lajan pou ede kliyan yo jwenn Pwokirasyon Reyenstorasyon (Affidavit of Reinstatement) touswit pou dosye yo kreye poutèt yon sispansyon pèmi konwi akòz yon lajan moun lan dwe.

An Pèsòn:
Ant 9 a.m. a 4 p.m.; di lendi o vandredi. Gen Grefye Adjwen disponib pou ede w nan lokal sa yo anba a. Anplis, akize a ka mande yon plan peman nan lokal sa yo epi ap gen yon frè $25 pou plan peman pou chak ka..