Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Asiz Kriminèl Rekouvreman

Si yo te voye dosye w bay yon ajans pou kolekte lajan, Biwo Sekretè an ap kapab aksepte tout peman rès lajan ou dwe a. Ou gendwa kontakte ajans pou kolekte lajan an k ap okipe dosye w lan ou dosye w yo pou peye yon pati nan sa ou dwe a oubyen pou peye tout rès lajan ou dwe a. Lòd Restitution y oak Privilèj Komisè Piblik (Public Defender Liens) yo pa fè pati de sanksyon ni ede chaj tribunal yo voye bay ajans pou kolekte lajan. Se pou yo voye peman sa yo dirèkteman nan Sekretarya Tribinal la.

Aktyèlman se too ajsna rekouvreman ki kapab refere pou yon ka peman delenkan. Yo se:

  1. Alliance One – 877-541-8420,
  2. Linebarger, Goggan, Blair & Sampson – 866-234-9790.

Tanpri note byen ke yon fwa yo refere w bay yon ajans rekouvreman, yap ajoute yon 40 pousan diplis sou balans w dwe a.

ENPÒTAN:
Ajans sa yo refere a dè nimewo ka byen patikilye. W kapab itilize anjin rechèch nou an nan Rechèch Ka Kriminèl sou Entènèt (An Angle) pou idantifye ki ajans ke yo refere yon ka an patikilye.

Yon fwa w rive sou lyen pi wo-a, swiv enstriksyon sa yo:

  • W kapab chwazi rantre enfòmasyon de nimewo ka w la, nimewo ka eta-a, sitasyon/nimewo ka polis, non oswa nimewo prizonye.
  • Tape enfòmasyon apwopriye
  • Klike sou soumèt 
  • Si wap itilize non oswa nimewo prizonye kòm rechèch, , se pou w chwazi nimewo ka apwopriye pou rechèch la
  • Klike sou 'dockets' pou jwenn ki ajans rekouvreman ki responsab ka w la ak konbyen kòb balans w dwe a (Note: balans w dwe-a pa enkli 40 pousan ke ajans rekouvreman an ajoute)

Peman pou Restitisyon ak Dwa Retni Defans Piblik la fèt pou adrese dirèkteman a Grefye Tribinal la. W kapab poste yo oswa pote yo vini anpèsòn nan lokal swivan yo:

Overtown Transit Village South
601 NW 1st  Court, 19th Floor
Miami, Florida 33136