Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sèvis Asiz Kriminèl

 Nou kounye a aksepte Opsyon Plan Peman si ou kalifye! Peye kounye a!

Asiz Kriminèl yo nan Konte Miami-Dade opere nan de nivo: Kriminèl Awondisman ak Kriminèl Konte.

Kriminèl Konte kenbe anrejistre tout arestasyon pou deli yo, sèten enfraksyon sivil (pou bato ak bèt sovaj vyolasyo) epi vyolasyon òdonans epitou li fè pati Divizyon Sikilasyon/Deli.

Bato Lapòs (pou bato ak bèt sovaj vyolasyon)

Kriminèl Awondisman, okontrè, resevwa ak trete tout afidavid baz sifizan pou akizasyon krim grav ki kondane a pliske en an prizon, rekizitwa gran jiri yo ak manda darè yo. Seksyon sa-a fè de odyans libète sou kosyon krim grav chak jou atravè yon sistèm transmisyon videyo ant sal tribinal la ak sant detansyon anvan jijman an.

Odyans espesyal libète sou kosyon koze dwòg fèt tou chak jou. Pandan odyans sa yo, akize an jwenn opòtinite pou li rantre nan yon pwogram espesyal pou reyabilitasyon kont dwòg olyeke li ale nan jijman.