Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Penal: Peman yo

Peman pou Jijman ak Konfiskasyon yo kapab fèt an pèsòn oswa pa lapòs nan:

Miami-Dade County - Criminal Division
Richard E. Gerstein Justice Building
Central Bonds Unit
1351 NW 12th St., Suite 9000
Miami, Florida 33125

Kalite peman ki aseptab: 

  • Kach (sèlman an pèsòn)
  • “Cashier Check” owa “Money Order"
    Chèk yo dwe fèt sou non: Clerk of Courts
  • Pa gen okenn chèk pèsonèl
  • Pa gen kat kredi

Orè Biwo yo:
9 am - 4 pm, lendi - vandredi
(Esepte Jou Ferye Konte a Obsève yo)


Peman pou Restitisyon ak pou “lien” Defansè Piblik yo dwe fèt dirèkteman bay Grefye Tribinal la sou non “Clerk of Courts”. Ale an pèsòn oswa poste peman yo nan: Overtown Village South Building.