Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sele ak Elimine Dosye Kriminèl yo

Pou sele oswa elimine yon dosye kriminèl se pou nou genyen apwobasyon tribinal.

Dokiman nesesè yo disponib nan Biwo Grefye Konte Dade la ki nan Bilding Sèvis Jidisyè Richard E. Gerstein Sal 9000.

Se pou w jwenn kopi sètifye dispozisyon final la; si w pa konnen nimewo ka w la yap ajoute yon frè adisyonèl pou rechèche li pou w.

Wap resevwa tou yon pake ak enstriksyon yo okonplè:

  • Enklin yon kat anprent dijital ki fèt pou ranpli pa yon ajans fòdelòd lokal, epi yon aplikasyon pou yo sètifika elijibilite ki fèt pou ranpli pa Biwo Avoka Konte a (pou sèlman elimine) epi poste, ansanm ak yon peman frè $75 peyab a Florida Department of Law Enforcement.
  • Fòm yoki nesè  pou pati pwosedi sa-a disponib tou sou sit entènèt Florida Department of Law Enforcement (An Angle).
  • Florida Department of Law Enforcement va poste Sètifika Elijibilite a ba w.
  • Se pou w retounen nan Biwo Grefye a ak sètifika a ansanm ak fòm Demann pou Sele oswa Elimine nan pake dokiman w la. Fòm sa yo disponib nan paj sa-a, kolòn dwat la, anba tit Fòm Kriminèl. Lè sa-a, nou va depoze fòm yo nan tribinal la. Frè pou depoze yo devan tribinal la se $42.00.
  • Avoka dwe kontakte a jidisyè asistan pou yon dat nan tribinal.