Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

De-sele Dosye Krim ki te Elimine

Pou de-sele yon Dosye Tribinal ki te Elimine. Dosye tribinal ki te elimine a disponib sèlman a antite sa yo:

943.0585 (4)  EFÈ ELIMINASYON DOSYE ANTESEDAN KRIMINÈL:

Nenpòt dosye krim yon minè oswa yon adilt ke yon tribinal ki gen jirisdiksyon konpetan te bay lòd pou elimine dapre seksyon sa-a fèt pou fizikman detri oswa efase pa nenpòt ajans jistis penal ki gen dosye sila; esepte ke nenpòt dosye antesedan krim ki nan men depatman an fèt pou konsève nan tout ka. Yon dosye antesedan krim yo te bay lòd elimine ke depatman an konsève va rete konfidansyèl epi egzante de dispozisyon ki nan s. 119.07(1) ak s. 24(a), Atik I Konstitisyon Eta a epi li pap disponib a okenn moun oswa antite esepte sou lòd yon tribinal ki gen jirisdiksyon konpetan. Yon ajans jistis penal kapab konsève yon nòt ki endike konfòmite ak yon lòd pou elimine.

  • Pou wè yon dosye tribinal ki elimine, li nesesè pou genyen yon lòd tribinal ke yon jij siyen. Akize a, yon avoka, oswa ajans jistis penal dwe depoze yon demann pou de-sele yon ka ki elimine. Li nesesè pou prezante yon foto idantifikasyon ki valid.
  • Fòm yo disponib sèlman an pèsòn.
  • Grefye a va obteni yon dat odyans tribinal pou yon akize k’ap depoze yon demann poutèt li, men lòt antite yo ap bezwen jwenn yon dat odyans trinibal nan men asistan  jij divizyon an.