Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

De-sele yon Dosye Penal ki Sele

Pou de-sele yon dosye tribinal ki sele. Dosye tribinal sele a disponib sèlman a antite swivan yo dapre Kòd Lwa Florid 943.059 (4):

Moun lan dwe prezante yon foto idantifikasyon ki valid avèk enfòmasyon ki idantifye ajans li reprezante a. Nenpòt moun ki vle gade nan yon dosye ki sele dwe ranpli yon fòm Demann pou Ouvè Dosye Sele.

943.059(4)  EFÈ POZE SELE SOU YON DOSYE PENAL:
Yon dosye antesedan krim pou yon minè oswa adilt ke yon tribinal ki gen jirisdiksyon konpetan te bay lòd sele dapre seksyon sa-a rete konfidansyèl epi li egzante de pwovizyon s. 119.07(1) ak s. 24(a), Atik I Konstitisyon Eta a epi li disponib sèlman a moun ki se sijè nan dosye a, a avoka sijè a, a ajans jistis penal pou rezon respektif jistis penal, ki enkli fè yon envestigasyon bakgrawonn antesedan krim pou apwobasyon acha oswa transfè zàm jan ki otorize pa lwa eta oswa federal, pou jij yo nan sistèm tribinal eta a pou kapab ede yo pran desizyon konsènan yon ka, jan ki etabli nan s. 943.053(5), oswa a antite ki endike nan sou-paragraf (a)1., 4., 5., 6., ak 8. pou kapab jwenn lisans, otorizasyon aksè, ak pou travay.

(a)  Sijè yon dosye poze sele antesedan kriminèl anba seksyon sa-a oswa anba lòt pwovizyon lalwa, enkli ansyen seksyon s. 893.14, ansyen s. 901.33, ak ansyen s. 943.058, kapab nye osnon pa rekonèt arestasyon ki nan dosye sele a, esepte lè sijè dosye a:

  1. Se yon kandida pou yon travay nan yon ajans jistis kriminèl;
  2. Se yon akize nan yon pouswit kriminèl;
  3. Fè yon petisyon anmenmtan oswa imedyatman pou soulajman dapre seksyon sa-a oswa s. 943.0585;
  4. Se yon kandida pou admisyon nan asosiyasyon avoka (Florida Bar);
  5. Ap chèche jwenn travay oswa jwenn lisans/pèmi/kontra ak Department of Children and Family Services, Agency for Health Care Administration, Agency for Persons with Disabilities, oswa Department of Juvenile Justice oswa l’ap chèche travay ak moun/antite ki gen kontra oswa lisans ajans sila yo nan yon pòs delika an kontak dirèk avèk timoun, moun ki gen defisi entèlektyèl, oswa granmoun aje jan ki prevwa nan s. 110.1127(3), s. 393.063, s. 394.4572(1), s. 397.451, s. 402.302(3), s. 402.313(3), s. 409.175(2)(i), s. 415.102(4), s. 415.103, chapit 916, s. 985.644, chapit 400, oswa chapit 429;
  6. Ap chèche jwenn travay oswa lisans Ministè Edikasyon, nenpòt distrik konsèy administrasyon lekòl piblik, nenpòt lekòl laboratwa inivèsitè, nenpòt lekòl “charter school”, nenpòt lekòl prive oswa lekòl  pawasyal, oswa nenpòt antite gouvènmantal lokal ki bay lisans/pèmi pou yon gadri/lekòl matènèl;
  7. Ap eseye achte yon zàmafe nan men yon komèsan ki gen otorizasyon pou enpòte zàm, fabrikan ki gen lisans, oswa distribitè otorize epi ki sijè a yon verifikasyon antesedan kriminèl anba lwa eta oswa federal; oswa
  8. Ap chèche otorizasyon nan men yon pò maritim nan Eta Florid ki idantifye nan  s. 311.09 pou anplwa andedan oswa aksè a youn oswa plis pò maritim sila dapre s. 311.12.