Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Tribinal Distrik

Pou fasilite sitwayen yo nan Konte Miami-Dade, Biwo Grefye an genyen senk (5) lokal Tribinal Distrik foul sèvis, de (2) biwo sèvis limite ak Santral Biwo Lisans Maryaj la anba lavil Miami.

 

Lokal Tribinal Distrik sa yo ki ofri foul sèvis bay aksè nan tribinal yo nan domèn yo tankou Lisans MaryajSivilSikilasyon, Asiz Kriminèl Konte, Pakin and Divòs Non-Konteste. Genyen ladan yo ki ofri odyans tribinal ak depoze ka Vyolans Familyal.

Pou moun ki pa an mezi peye pou pran yon avoka, yo kapab jwenn enfòmasyon sou kijan pou yo chèche jwenn assistans legal gratis nan www.dadecountyprobono.org.