Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Odyans Libète sou Kosyon pou Krim Grav ak Seyans Akizasyon Fòmèl nan Prizon

Odyans libète sou kosyon pou krim grav yo fèt:

Di lendi a vandredi de 9 a.m. a 1:30 p.m. nan sal tribinal 1-5. Di lendi a vandredi yon kopi kalandriye a poste deyò sal tribinal 1-5 la epi nan Biwo Sekirite ki sou premye etaj la.

Nan wikenn yo ak jou ferye yo odyans libète sou kosyon yo fèt yon fwa pa jou imedyatman apre seyans akizasyon fòmèl deli yo nan prizon  an, ki vle di a 9 a.m. Tout odyans yo fèt nan sal tribinal 5-3 sou senkyèm etaj Bilding Sèvis Jidisyè Richard E. Gerstein.

Kalandriye moun yo ki sipoze prezante nan odyans libète sou kosyon an disponib pou tcheke imedyatman anvan chak odyans libète sou kosyon. Yon kopi disponib deyò sal tribinal 5-3 jou wikenn yo ak jou ferye yo epitou nan Biwo Sekirite ki sou premye etaj la.   

Seyans akizasyon fòmèl pou deli yo fèt:

Seyans akizasyon fòmèl pou deli yo fèt di lendi a vandredi de 9 a.m. jiska 1:30 p.m., nan sal tribinal 5-3, sou senkyèm etaj Bilding Sèvis Jidisyè Richard E. Gerstein.

Nan wikenn yoo ak jou ferye yo seyans akizasyon fòmèl nan prizon yo fètyon fwa pa jou chak jou a 9 a.m., nan sal tribinal 5-3, ki chita sou senkyèm etaj la.

Kalandriye moun yo ki sipoze prezante nan seyans la disponib imedyatman anvan chak seyans. Yon kopi disponib chak jou deyò sal tribinal an kestyon an epi di lendi a vandredi nan gichè enfòmasyon ki chita nan sal 8100.