Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Anrejsitratè Konte

Dapre Chapit 28 Lwa Florid yo, Grefye Tribinal Awondisman an se Anrejistrè ofisyèl tout pyès dokiman ki petèt, pa lwa, anrejistre nan konte an. Grefye a oblije anrejistre tout pyès nan yon seri jeneral liv rejis ki rele "Rejis Ofisyèl."

Nan fonksyon li kòm Anrejistrè, Grefye a va anrejistre pyès dokiman byen espesifik prezante pou anrejistreman, apre peman frè sèvis yo jan sa etabli pa lalwa. Se piblik la ansanm ak sistèm jidisyè a ki prezante dokiman sa yo epi yo enkli, men pa limite a: tit yo, ipotèk yo, lòd retni yo, afidavid yo, lotisman teren yo, jijman yo, deklarasyon domisil, satisfaksyon dèt yo ak leve sele sou dèt yo, manda reprezantasyon ak deklarasyon finansye. Yo kalkile ak touche frè yo, Taks ipotèk yo ak Transfè Taks Imobilye yo anvan anrejistreman.

Divizyon Anrejistreman Biwo Grefye a responsab pou anrejistre, pwoteje, prezève ak difize rejis ofisyèl yo. Seri rejis sa yo deziyen pou kreye yon rejis pèmanan dokiman enpòtan sa yo. 

Biwo Grefye Konte Miami-Dade la ap fè tout jefò pou li sèvi piblik la nan yon fason efikas, pwofesyonèl ak koutwazi. Laplipa dokiman anrejistre yo de 1974 a jodiya disponib sou entènèt la nan Rechèch Rejis Ofisyèl Anrejistrè Konte (An Angle) ak ansyen dokiman yo ki disponib sou mikwofilm nan bibliyotèk nou an ki chita nan Tribinal Seksyon Ès.

Nenpòt moun kap prepare, oswa depoze yon dosye pou mete nan dosye ofisyèl yo pa gendwa genyen ladan yo yon nimewo sekirite sosyal oswa nimewo kont labank, kat debi, kat chaj, oswa kat kredi nan dokiman sa yo sòf si lalwa mande sa.

Nenpòt ki moun gen dwa mande pou yon achiv konte a retire yon imaj oubyen kopi yon dosye ofisyèl yo mete sou yon sit entènèt achiv konte ki piblikman disponib oswa sou yon sit entènèt ki piblikman disponib ke achiv konte a itilize pou afiche dosye piblik, oswa otreman ki elektwonikman disponib a piblik la an jeneral, nenpòt ki nimewo sekirite sosyal ki genyen nan yon dosye ofisyèl. Demann sa yo dwe fèt alekri epi livre pa lapòs, faks, oswa transmèt elektwonikman, oswa livre an pèsòn, nan achiv konte a. Demann lan dwe presize ki nimewo paj idantifikasyon ki gen nimewo sekirite sosyal yo dwe retire a. Yo ka mande peye yon frè pou retire nimewo sekirite sosyal la konfòmeman a yon tèl demann. Tanpri seleksyone Redije Nimewo Sekirite Sosyal (An Angle) Sekirite ki sitiye sou bò men gòch paj sa a, anba Sèvis sou Entènèt la pou soumèt yon demann elektwonik.