Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sèvis Soumisyon elektwonik (eFiling)

Pòtay elektwonik lan se yon wèbsayt pou tout Eta a Lejislati Eta Florid ansanm ak Otorite Soumisyon Elektwonik ki ofri kapasite Soumisyon Elektwonik (eFiling) pou tout itilizatè yo grasa yon sèl koneksyon. Li sèvi pou soumèt dokiman bay Sekretè Tribinal yo epi pou voye notifikasyon elektwonik ak Sèvis elektwonik (eService) pou kont lòt moun. 

Ekipman enfòmatik/Lojisyèl ki nesesè pou Soumisyon elektwonik lan:

  • Yon konpitè pou biwo ak yon koneksyon Entènèt nan World Wide Web ak yon navigatè wèb (Internet Explorer, Mozilla Firefox, oswa Safari) 
  • The Microsoft Silverlight plugin installed (http://www.microsoft.com/silverlight/)
  • Lojisyèl ki kreye dokiman nan fòma Word, Word Perfect (not preferred), oswa PDF 
  • Pòtay elektwonik la aksepte Internet Explorer 9 oswa pi wo 
  • Pòtay elektwonik la pa aksepte alèkile okenn dokiman yo voye ak yon iPad oswa ak yon dispozitif Android 

 Kesyon yo poze souvan osijè Soumisyon elektwonik (eFiling) –Kesyon/Repons

Al vizite Konsèy Otorite Soumisyon Elektwonik Tribinal Eta Florid yo pou w kapab jwenn enfòmasyon ki pi resan yo.