Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Pansyon Alimantè Timoun ak Pansyon Alimantè

Pwosesis Debouse
Biwo Pansyon Alimantè Timoun/Pansyon Alimantè genyen yon kès Santral pou resevwa epi trete peman yo. Peman yo ale dirèkteman oubyen kòm yon depo dirèk nan kont moun kap touche lajan an oswa nan yon kont nan Kès Santral la (si Avoka Eta-a pat patisipe nan ka-a pou jwenn lòd tribinal la). Si moun kap touche lajan an pat fè aranjman pou depo dirèk nan bank li, yo va emèt yon chèk sou non moun kap touche a de kont Kès Santral la.

Si Avoka Eta (An Angle) te patisipe nan lòd tribinal la, Kès Santral la va emèt yon chèk sou non Depatman Ranfòsman Pansyon Alimantè Timoun (An Angle). ki va kouvri tout peman sa yo.

Tout chèk ke Biwo Pansyon Alimantè Timoun/Pansyon Alimantè emèt poste sou dezyèm jou a, ale dirèkteman a paran ki genyen gad timoun la si Avoka Eta-a pat patisipenan ka-a oswa yo voye li pa lapòs sèvis livrezon nan yon nwit a Depatman Ranfòsman Pansyon Alimantè Timoun la si Avoka Eta-a te patisipe nan ka-a. Nan ka sa-a, Depatman Ranfòsman Pansyon Alimantè Timoun vin responsab pou voye peman yo ale bay chak moun endividyèlman.

 

Efektif imedyatman Inite debri eta Florid la (FLSDU) te avize ke tout peman prive ki soti nan obligatwa yo pa pral trete ankò. Peman resevwa nan anplwayè / obligatè yo ap aksepte nan ka Depatman Revenue. Peman sèlman peye pa anplwayè a ap aksepte sou Depatman ki pa ka revni. Peman ki pa anplwayè ki pa gen rapò yo ka fèt an pèsòn nan fenèt kesye nou Lendi a Vandredi 9:00 am - 4:00 pm, pa poste yon chèk lajan oswa chèk kesye a nan Central Depository 601 NW 1st 1st Court 16th Floor Miami, FL. 33136, oswa sou entènèt nan www.myfloridacounty.com. Y ap peye yon frè pwosesis pou peye sou entènèt.