Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Divizyon Tribinal Koze Familyal

Divizyon Tribinal Koze Familyal Biwo Grefye Konte Miami-Dade la responsab ka Relasyon Familyal yo ak ka Siksesyon yo.

Kategori  ka Relasyon Familyal yo se:

  • Divòs  
  • Chanjman Non (An Angle)

    Avi - Dwa sou enfòmasyon prive ki pa Peye-Jistis Kriminèl Aplikan an

    Dapre Kondisyon yo sou enfòmasyon prive FBI Kontra enfòmèl ant Konsèy Ajans pou Aplikan Jistis ki pa Peye-Kriminèl, Grefye a nan Tribinal kòm yon "ofisyèl" dwe bay aplikan an nan yon Chanjman Non Petisyon ak ekri Avi sou l 'la nan / anprent dwèt li. Kòm sa yo, Avi sa a sèvi enfòme tout aplikan pursing yon chanjman Non ki anprent dwèt ou yo pral itilize yo tcheke dosye yo istwa kriminèl nan Biwo Federal la nan Envestigasyon (FBI).

Divizyon Tribinal Koze Familyal kapab asiste nan depoze demann pou divòs, rekouvri peman pansyon alimantè timoun epi depoze demann lòd ret kanpe lwen poutèt vyolans familyal.

Kategori ka siksesyon yo se:

Tribinal Siksesyon an kapab ede w depoze yon asiyasyon ti eritajtestaman an depo, oswa opozisyon.

Tribinal la kapab ede tou nan depoze yon petisyon pou Lwa Baker  pou yon moun ke w renmen  (fè yo mennen moun la nan yon lokal ki resevwa moun pou egzaminasyon sikyatrik).

Tanpri vizite Statewide Public Guardianship Office (An Angle) pou plis enfòmasyon sou Gadyen Legal.

For the "Attorney of Record" Contact Us form, click here.