Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Divòs Senplifye

Yon divòs senplifye se yon fason pou fini ak yon maryaj san depanse twòp lajan.

Egzijans yo
Pou kapab depoze yon demann divòs senplifye se pou toude pati yo ranpli kritè swivan yo:

  • Pa gen dwa genyen ni timoun minè oswa depandan ne nan maryaj la epi madanm la pa gen dwa ansent.
  • Si genyen pwopriyete, yo dakò pou separasyon byen yo epi yon akò alekri separasyon byen yo fèt pou depoze devan tribinal la depi nan premye odyans la.
  • Nou pa gen dwa genyen obligasyon finansye ki pa rezoud.
  • Se pou youn nan pati yo rezide an florid pou omwens sis mwa anvan dat demann la epi se pou prèv ke li abite an Florid la konfime pa yon temwen.
  • Se pou toude pati yo ranpli yon akò antant marital.
  • Si w menm ak madanm/mari w pa ranpli tout egzijans sa yo ki ekri pi ba la-a, nou pap kapab ede w nan preparasyon demann divòs w an.

Depoze demann la
Pou depoze yon demann pou yon divòs senplifye, toude pati yo dwe prezante yo ansanm, anpèsòn nan Tribinal Lawson E. Thomas.

  • Se pou toude moun yo prezante yon kat idantifikasyon Florid ki valid epi ki genyen siyati yo ladan.
  • W gendwa mennen yon temwen ansanm avèk ou lè w vin depoze demann la oswa depoze yon sètifka temwen pou konfime domisil li. Se pou temwen an li menm tou jou la prezante li nan odyans la vini avèk yon kat didantifikasyon Florid ak foto sou li tankou yon Pèmi Kondwi Florid oswa Kat Idantifikasyon Florid.
  • Odyans final la se apeprè 30 jou apre dat ke nou depoze demann la.

Frè
Vizite lis montan frè fpou jwenn yon lis konplè frè aktyèl nou yo. Yo asepte peman an kach, chèk kès labank, money order, Visa, MasterCard oswa American Express epi yo pa ranbousab. Yo pa asepte chèk pèsonèl.

Reprezantasyon Legal
Si w pa genyen yon avoka pou reprezante w, w gendwa jwenn avantaj sèvi ak sistèm Pwojè Ede Tèt Nou (An Angle). Pou yon frè, Pwojè Ede Tèt nou an mete dè pake dokiman ki genyen tout kalite fòm nesesè pou divòs ak pou lòt ka Tribinal Koze Familyal.