Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Vyolans Familyal

Vyolans familyal se nenpòt agresyon, agresyon grav, vwadfè, vwadfè grav, agresyon seksyèl, vwadfè pou fòse zak seksyèl, filati, filati grav, oswa nenpòt deli kriminèl ki lakòz gen blesi fizik oswa lanmò ladan li pou youn nan manm fanmi oswa fwaye a kote se yon lòt moun fanmi/fwaye a ki abite oswa te abite nan menm kay familyal sa-a ki fè zak sa yo.

Diferan kalite vyolans familyal
Yon agresyon pa sèlman yon vyolans fizik. Yon agresyon kapab fèt si yon moun ak tout entansyon li menase pou li fè vyolans fizik sou w, menmsi li pa menm manyen ou.

  • Agresyon Grav
    Menas sa-a fèt pou oubyen avèk mo ki sòt nan bouch li oswa avèk zak li poze sou w epitou si moun kap menase w la fè yon bagay ki fè w vreman kwè li pral fè vyolans sou w. Si moun la itilize yon zam danjre lè lap fè aksyon sa-a, se yon agresyon grav. 
  • Vwadfè ak Vwadfè Grav
    Yon ajisman vyolans familyal vin sa yo rele vwadfè depi moun la fè espre manyen ou san ou pa ba li pèmisyon. Si jan moun sa-a manyen w la li blese w oswa fè w enfim pou toujou oswa li defigire w, oswa si moun sa-a sèvi ak yon zam danjre, oswa si w te ansent epi moun la te konnen sa oubyen men sipoze konnen sa, zak sa-a ap konsidere kòm yon vwadfè grav. 
  • Filati ak Filati Grav
    Si yon moun fè espre pou li swiv ou oswa arase w toutan pandan yon bon tan pou okenn rezon aseptab, epi ki ba w yon gwo estrès emosyonè, yo komèt zak ki rele filati. Si pandan yap poze zak sa-a yo menase lavi w oswa yo menase fè w dimal, ak entansyon ki fè w vreman pè pou sekirite tèt ou, ebyen lè sa-a zak la vin sa yo rele filati grav. 

Jwenn yon Lòd Tribinal Pou Ret Kanpe Lwen
Viktim yo gendwa mande depoze yon lòd tribinal pou ret kanpe lwen kont moun ki fè zak vyolans la.

Jij la gendwa emèt yon Lòd Ret Kanpe Lwen Tanporè jiskaske li kapab pase jijman sou demann w an. Si jij la ta vin deside ke w pa ranpli egzijans yo etabli pou jwenn lòd ret kanpe lwen tanporè a, w gendw pou kontinye mande pou yon odyans kote ni w menm ni konparan akize a va konparèt devan jij la.

Si yo apwouve demann w an, yo gendwa ba w yon Lòd Ret Kanpe Lwen Pèmanan.

Livre Notis
Yon cherif va eseye livre bay konparan akize a yon kopi dokiman tribinal an kesyon an. Mèzalò, w pap genyen pwoteksyon lòd ret kanpe lwen an toutotan lòd la poko etabli.

Vyolasyon Kondisyon Etabli nan  Lòd Ret Kanpe Lwen
Pou kapab pran plis aksyon jidisyè, nenpòt vyolasyon kondisyon etabli nan lòd ret kanpe lwen an se anpèsòn pou nou rapòte li bay Seksyon Enfòmasyon Vyolans Familyal ki chita nan Tribinal Lawson E. Thomas.