Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Vyolans Familyal Demann pou yon Lòd Ret Kanpe Lwen

Lalwa ofri pwoteksyon a viktim zak Vyolans Familyal. Viktim yo gen dwa fè demann pou depoze yon lòd ret kanpe lwen pou moun ki fè vyolans la sou yo. Yon lòd ret kenpe lwen òdone yon moun pou li aji yon fason byen espesifik oswa pou li sispann fè sèten bagay ki byen espesifik.

Biwo Grefye a genyen otorizasyon pou li ede moun ki bezwen yo ak preparasyon ak demann lòd ret kanpe lwen pou depoze devan tribinal la. Yon fwa dokimanstasyon okonplè, tribinal la va deside si nou an danje vin yon viktim epi yo va prepare yon lòd ret kanpe lwen tanporè.

Pou w kapab pa pèdi tan jis ranpli fòmilè ki rele Kesyonè Enfòmasyon Vyolans Familyal  (An Angle) anvan w ale vizite Biwo Grefye a. Pote fòmilè a ranpli okonplè nan nenpòt nan 4 anplasman enfòmasyon nou yo. Yon fwa w rive nan lokal enfòmasyon an, yon espesyalis enfòmasyon va ede w ak pwosedi pou kapab jwenn lòd ret kanpe lwen an.

Yon viktim vyolans familyal oswa vyolans repete fèt pou vini anpèsòn nan youn nan lokal sa yo:

Si nou ta genyen okenn kesyon, tanpri rele Seksyon Reprezantan Vyolans Familyal la nan 305-349-5677 oswa Seksyon vyolans Familyal Biwo Grefye  a nan 305-349-5813.

Frè pou Depoze Plent la
Pa genyen frè pou depoze plent nan ka Vyolans Familyal. Mèzalò, gendwa genyen yon frè pou peye pou sèvis cherif la si konparan an abite andeyò Eta Florid. Se pou moun kap pote plent la toujou tcheke ki vil ak ki eta konparan an abite anvan li vini depoze plent la nan biwo nou yo.

Se pou yo vini ak yon money order de personal check peyab nan montan ak non ke yo ba yo. Si viktim la pa kapab peye frè sa yo epi li siyen yon afidavid ki deklare sa, yo gendwa renonse a touche lajan frè a nan men li jiska yon lòt lè. Pa genyen lajan se pa rezon pou yon moun ki santi li an danje pa vini depoze yon demann.