Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Vyolans Familyal Divès Kalite Lòd Rert Kanpe Lwen

Lòd Ret Kanpe Lwen Tanporè
Apre dokimantasyon yo pare, si tribinal la deside ke w vreman andanje pou w vin viktim, grefye komi a va prepare yon lòd ret kanpe lwen tanporè pou yon jij siyen.

W kapab jwenn lòd sa-a menm jou w depoze demann w an san okenn odyans devan jij. Lòd ret kanpe lwen tanporè sa-a valid pou jiska 15 jou.

Si jij la derefize lòd ret kanpe lwen tanporè a paske li pa evidan ke genyen yon potansyèl danje imedya de Vyolans Familyal, yo va mete sou orè tribinal la yon dat ak lè pou yon odyans konplè fèt sou lòd ret kanpe lwen an osito kalandriye tribinal la pèmèt sa.

Lòd Ret Kanpe Lwen Pèmanan
Nan lespas tan ke lòd ret kanpe lwen tanporè an an efè, yon odyans tribinal va mete sou kalandriye a pou ale devan yon jij ki va deside si yon lòd ret kanpe lwen pèmanan pa ta pase kont moun ki komèt zak vyolans yo.

Yon lòd ret kanpe lwen pèmanan bon endefiniman, oswa jiskaske yon tribinal disoud li.