Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sant Sé vis Jidisyé Jivenil

Kisa ki Depatman Sèvis Jivenil (sig Angle JSD)?
Deptamn Sèvis Jivenil la se yon santralizasyon pou sèvis tretman, referans ak evalyasyon pou tout jèn ke yo arete nan Konte Miami-Dade. Pandan ke yo nan JSD, tout jèn yo jwenn tchèkòp ak evalyasyon abi dwòg ak evalyasyon sante mantal.

Kouman pou mwen konnen si yo arete pitit mwen?
Yon papa/manman gendwa rele JSD nan 305-755-6131 pou wè si yo arete pitit yo. Enfòmasyon sou koze jivenil konfidansyèl kidonk yo pa gendwa diskite yo nan telefòn.

Ak bon jan prè didantite, moun yo ki otorize jwenn aksè a dosye tribinal  la pa egzanp, papa/manman, gadyen, timoun la ak avoka li, kapab vizite Biwo grefye ki chita nan Sèvis Tribinal jivenil pou resevwa enfòmasyon sa-a.

Si yo arete pitit mwen
Yon fwa yo arete yon jèn epi yo mennen li nan JSD, yo kenbe yo pou sis a douzèdtan. Si timoun la ranpli kritè pou yo kenbe li, yap voye li dirèkteman nan Sant Detansyon ki nan Sèvis Tribinal Jivenil jiskaske yon odyans sou detansyon fèt nan lespas de 24è epi la tribinal la pran desizyon sou detansyon an. 

Si yo pa ranpli kritè pou detansyon an, yo va relache timoun la bay moun ki responsab li a epi li va genyen yon lòd pou prezante li nan tribinal nan 35 jou.

Jwenn kote pou ede pitit mwen an
Papa/manman kap chèche jwenn kote ki pou ede pitit yo kapab fè yo refere yo bay Miami Bridge, Youth and Family Services Inc., First Stop for Families jis rele yo nan 305-636-3526 oswa fakse nan 305-636-2521.

Si w panse ke pitit sou dwòg oswa tafya yo va ba w enfòmasyon sou kouman pou pwosede jis rele ajans TASC Agency nan 305-953-5132.