Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Sévis tribinal Jivenil

Sèvis Tribinal Jivenil Grefye Tribinal Konte Miami-Dade la responsab delenkans jivenil ak koze depandans minè.

  • Sèvis tribinal Jivenil Biwo grefye a enkli Depatman Sèvis Jivenil (sig Angle JSD), yon sant evalyasyon, rekòmandasyon pou sèvis sosyal yo, ak tretman ka santralize pou tout adolesan ke yo arete nan Konte Miami-Dade
  • Manman ak papa yo kapab rele JSD nan 305-755-6130 pou jwenn enfòmasyon si yo arete pitit yo.
  • Tribinal Sèvis Jivenil tande ka tribinal jivenil yo.
  • Depatman an kapab ede w tou nan fè rechèch ak jwenn kopi dosye jivenil yo.