Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Avantaj Sant Evalyason Jivenil

Sant Evalyasyon Jivenil (sig Angle JAC) pèmèt reprezantan fòsdelòd yo ak sèvis sosyal yo travay ansanm menm kote a pou founi divès kalite sèvis bay jèn la depi nan premye estad patisipasyon nan sistèm Jistis Jivenil la.

Se yon ajan polis de nenpòt minisipalite oswa estasyon distrik Miami-Dade ki vin mennen Jèn ke yo arete -a. Rès tretman dosye a fèt pa yon estaf  kolektif de divès ajans, se sa ki pèmèt ofisye fòsdelòd yo retounen nan lari-a.

Konsa, yo reyalize amelyorasyon nan tan patwouy ak sèvis polis ki disponib. Ekonomize nan lè ajan yo sa vle di plis ajan polis nan lari a epi nan ktya rezidansyèl nou yo kote nou plis bezwen yo. 

Atravè renovasyon nan teknoloji, sistèm otomatik  idantifikasyon anprent dijital JAC la va pèmèt yon idantifikasyon pozitiv fèt sou tout jèn ki rantre nan lokal la. 

Kidiplis, kapasite sa-a va pèmèt konparezon anprent jèn arete a konpare ak sa ki pran sou sèn kote zak kriminèl ki pa janm rezoud, ak rezilta ke ak sistèm sa-a konparezon sa-a disponib nan kèlke minit.

Sandout, sa va bay kòm rezilta ke yo rezoud plis krim. Ajsn kle yo kap travay ansanm nan yon grenn lokal la itilizan yon done debaz an komen pou kolekte enfòmasyon sou jèn arete yo, redwi diplikasyon jefò epi pwomouvwa efikasite nan ekonomize lajan nan pwosedi pou kolekte enfòmasyon.