Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Biwo Lisans Maryaj

Seremoni Sivil
Non sèlman w kapab aplike nan Biwo grefye Konte Miami-Dade la pou jwenn lisans maryaj men Biwo Grefye-a kapab fè seremoni maryaj la tou. Yon ti seremoni sivil byen kout kapab fèt nan nenpòt nan biwo lisans maryaj yo.

Yon pyès nan biwo a rezève jisteman kòm sal maryaj epi yo grefye yo nan chak lokal dekore li jis pou seremoni maryaj yo. W gendwa mennen fanmi, zanmi ak pote flè, kamera menm yon  fotograf.

Vizite lis montan frè pou jwenn lis frè yo chaje pou sèvis seremoni maryaj yo.

Dapre Lwa Ameriken sou Enfimite 1990 la, nenpòt moun ki ta bezwen akomodasyon espesyal pou jwenn aksè a sèvis sa yo fèt pou kontakte Kowòdinatè ADA.