Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Biwo Lisans Maryaj

Pou kapab marye legalman nan eta Florid toude konjwen yo fèt pou aplike pou yon sètifika de kapasite matrimonyal (pèmi maryaj). Pa gen okenn obligasyon pou ni abite ni se sitwayen pou kapab fè demann pèmi maryaj nan Florid.

Aprè ke w te fin pran yon pèmi maryaj, se lè sa-a ou kapab fè nòs la. Grefye Adjwen tibinal la kapab fè yon brèv seremoni nòs. Ale nan Central Marriage License Bureau ki sitiye nan Overtown Village South, 601 NW 1 Court, Suite 1900, Miami, Florida 33136, oswa nan nenpòt Marriage License Offices.

Se pou seremoni maryaj la fèt nan lespas de 60 jou de dat yo emèt lisans la. Apre seremoni maryaj la, moun ki te fè seremoni afèt pou retounen lisans la bay Biwo Lisans Maryaj.

Klas pre-marital
Eta Florid egzije aske tout moun ki abite nan Florid pran yon klas pre-marital katrèdtan oswa tann twa jou pou lisans maryaj la vin efektiv. Reglemantasyon sa-a pa aplikab a non-rezidan Florid. Yon anyè founisè kla pre-marital la disponib nan tout lokal tribinal distrik yo.

Egzijans yo
Lè n ap fè demann yon pèmi maryaj, toude konjwen yo fèt pou vini anpèsòn. Si youn oswa plizyè aplikan yo se yon minè, anba laj 18 an, gen lòt egzijans ki aplikab.

  • Yo asepte: Yon (1) kat didantite egzijib ak foto aplikan an, siyati li, ak dat nesans li, Yon Pèmi Kondwi ke nenpòt Eta Ozetazini emèt, paspò, kat didantite Militè Ameriken, Kat rezidans, oswa Kat Didantite Florid emèt pa depatman sikilasyon ak veyikil (sig Angle  DMV).
  • Tout sitwayen Ameriken ak rezidan legal dwe soumèt nimewo Sosyal Sekirite yo. 
  • Moun ki pa Sitwayen Ameriken yo kapab bay youn nan idantifikasyon sila yo  ki valab: Alyennkat, pèmi kondwi emèt pa yon Eta nan Etazini oswa paspò Ameriken  si moun lan pa gen yon Nimewo Sekirite Sosyal.
  • Si nenpòt nan de aplikan yo te déjà marye, se pou yo soumèt egzak dat dènye divòs la, ak desè oswa anilasyon maryaj la. Si divòs la te fèt nan Konte Miami-Dade la ale sou paj Rechèch Entènèt Ka Familyal (An Angle) epi wè lyen nimewo ka-a pou jwenn dat dènye jijman an epi se sa ki dat divòs la.