Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Aplikasyon Lisans Maryaj Aplikan Miné

Pou nou marye legalman nan Eta Florid se pou ni lemarye ni lamarye aplike pou jwenn yon lisans maryaj (An Angle). Pou minè yo, se pou toude papa ak manman la prezan ak kat idantifikasyon yo.

Eksepsyon kap fèt la se si manman ak papa yo divòse epi se youn nan paran yo ki genyen gad legal minè a. Nan ka sa-a, se pou li prezante prèv ke se li ki genyen gad legal minè a epi se sèlman ak konsantman alekri papa/manman ki genyen gad legal la.

Aplikan yo 16 - 17 an daj
Non sèlman se pou yo ranpli egzijans ki etabli pou jwenn lisans maryaj yoI, si youn oswa toude aplikan yo genyen 16 an oswa 17 an dj, se pou yo prezante pyès swivan sa yo:

  • Akdenesans minè a ki genyen non manman/papa sou li
  • Yon fòm konsantman papa/manman 

Aplikan yo ki genyen mwenske 16 an daj
Minè yo, ki fè sèman ke yo se papa/manman oswa yap tann yon bebe, gendwa aplike pou yon lisans maryaj. Si yo déjà genyen pitit, se pou yo prezante akdenesans timoun la.

Sansa, se pou yo prezante yon deklarasyon alekri de yon doktè pou yo verifye si li vreman ansent. Yon minè ki te déjà marye gendwa aplike pou yon lisans maryaj san konsantman papa/manman.