Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lwa Baker

Lwa Baker a fè li posib pou yo ranmase yon moun epi transpòte ale nan yon sant estabilizasyon kriz pou yon egzaminasyon sikyatrik ke li dakò ou pa. Li baze sou kritè konpòtman ke moun la gen dwa danjre pou tèt li ak pou lòt moun. Si moun la ranpli kritè sa yo, jij la siyen Lòd Admisyon Dijans la ki prepare pa Grefye an.

Yo remèt moun kap fè demann la kopi sètifye lòd la ak enstriksyon pou li remèt yo bay ajans fòdelòd ki genyen jiridiksyon nan zòn lakay li. Sa bay ajans la otorite pou li ranmase endividi a epi mennen li ale nan yon lokal kap resevwa li pou evalye li.

Demann a Tribinal la
Pou fè demann devan tribinal pou jwenn yon lòd egzaminasyon sikyatrik envolontè, se pou moun kap fè demann la te byen obzève konpòtman endividi an. Se pou nou konnen adrès, dat nesans, laj, wotè ak gwosè endividi ki bezwen egzaminasyon.

Se pou endividi a nan Konte Miami-Dade epi pa nan yon lopital oswa prizon. Pou ba nou tan trete dosye a, se pou nou vini nan Tribinal Siseksyon an anvan 3:30 p.m.

Yo egzije nou prezante nou ak yon kat idantifikasyon valid ak foto epi siyati nou sou li, tankou yon pèmi kondwi, paspò, kat rezidans oswa Kat Idantifikasyon Florid. Pa genyen okenn frè pou depoze demann sa-a.

Demann pou Transpò Polis
Yo va remèt lòd la bay moun kap fè demann la nan yon anvlòp sele. Se pou moun kap fè demann la kontakte lapolis, epi yo va transpòte endividi an kestyon an nan sant estabilizasyon kriz ki pi pre a oswa nan yon lokal prive kote aranjman te fèt davans.

Tretman pou Abi Alkòl/Dwòg
Si nou vle jwenn tretman envolontè pou yon moun ki genyen pwoblèm abi alkòl oswa dwòg, fòmilè yo disponib nan: Biwo Grefye Tribinal Siksesyon (pou Adilt) oswa Biwo Grefye Sèvis Tribinal Jivenil (pou Minè).