Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Ti Eritaj yo

Kisa ki se Ti Eritaj?
Ti Eritaj rekonèt tou kòm Dispozisyon Pwopriyete Pèsonèl san Administrasyon. Ka sa yo depoze lè yon Administrasyon Fòmèl pa nesesè epi pa genyen byen imobilye an kestyon.

Egzijans yo
Se pou moun ki desede an te abite nan Konte Miami-Dade lè li mouri a. Se pou total byen moun desede a $6,000 ou mwens epi li pa kapab plis pase bòdwo lantèman an. Depandan de sikonstans yo gen dwa genyen lòt restriksyon.

Si byen yo pliske $6,000  nou pap kapab kontinye aksyon legal pou ti eritaj la kidonk yo sijere ke nou konsilte ak yon avoka.

Depoze yon Demann Ti Eritaj
Nou kapab depoze yon Demann pou Ti Eritaj anpèsòn oswa pa lapòs nan Grefye Tribinal Siksesyon an. Si nap fè demann la pa lapòs, se pou nou soumèt yon anvlòp ak adrès nou epi tenb ansanm avèk li. Yon komi grefye va poste fòm nesesè yo ak tout enstriksyon yo ba nou.

Lè nap depoze demann nou an, se pou nou pote, si se pa lapòs se pou nou poste, yon kopi sètifye ak desè a, yon kopi bòdwo lantè man an peye an antye epi yon kopi dokimantasyon byen moun desede a ansanm ak lajan frè demann aplikab yo.

Yap lache dwa byen yo bay moun ki peye bòdwo lantèman an sèlman.

Si genyen plsi pase yon kont anbank, genyen yon frè adisyonèl de $3.00 pou chak kont.

Opozisyon yo (caveats)
Yon opozisyon (caveat) se yon notis legal prezante a yon tribinal oswa yon ofisye jidisyè pou sispann yon sèten pwosedi jiskaske yo bay moun kap soumèt notis la yon odyans. Yo va asepte yon opozisyon depoze pa yon eritye, moun enterese oswa kreditè anvan yo depoze demann la. Vizite lis montan frè nou yo pou yon lis konplè frè nou yo.

Yon fwa yon demann ti eritaj ouvè, nou va avize moun kap mete opozisyon alekri pou ba li  nimewo ka-a, dat lèt yo te soumèt, non reprezantan pèsonèl yo ak avoka yo ki sou ka-a. Nou pa bay fòmilè pou opozisyon (caveat) yo. Yon fwa yo ouvè yon ka, nou bay fòmilè pou demann la. Pa genyen frè pou demann la.