Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Testaman yo ak Siksesyon

Depoze Testaman
Yon fwa moun pwòch nou an mouri, responsab Testaman an fèt pou ale depoze Testaman an nan Biwo Grefye nan konte, eta kote moun desede a te abite. Se pou sa fè nan lespas de 10 jou apre ke yo enfòme yo ke moun la mouri.

Depoze yon Demann Ti Eritaj
Yon demann ti eritaj kapab depoze anpèsòn ou pa lapòs. Pou plis enfòmasyon ale sou Depoze yon Demann Ti Eritaj.

Evite Siksesyon
Pou kapab prezève byen w yo epi pou distribye yo jan w vle, se pou wè ak avoka a epi mete li okouran de sitiyasyon finansye w. Dwa Siksesyon de tout testaman epi lèt yo ki va soumèt dwe fèt nan konte nan eta kote desede a te abite a.

Escheat
Lè yon moun mouri te genyen byen epi li pa kite okenn moun kòm eritye byen li yo, tout byen sa yo vin pwopriyete Eta-a. Se sa yo rele "escheat".

Si w genyen rezon pou kwè w gen dwa a byen yon moun desede, w kapab depoze yon demann ak biwo Grefye a. Fòmilè pou fè demann yo disponib nan biwo Grefye a. Se pou w depoze li an diplikata nan lespas de twa mwa de dat premye piblikasyon Notis Administrasyon an. Pa genyen frè pou depoze demann sa-a.

Kouman pou yo jwenn lajan nan kont anbank ki te pou mari/madanm desede?
Pou plis enfòmasyon ale sou Depoze yon Demann Ti Eritaj.