Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Komite Ajisteman Valè - FAQ's

10. Sak pase apre desizyon VAB a?

11. Si mwen genyen ka-a, konbyen tan anvan map jwenn ranbousman lajan Taks Pwopriyete’m la?

12. Si mwen reyisi fè yo bese taks mwen yo ane sa-a, èske taks mwen yo ap rete parèy ane pwochèn?

13. Kikote pou mwen jwenn yon rejis odyans mwen an epi konbyen li va koute?

14. Kikote pou mwen ale an apèl si mwen pa satisfè ak desizyon VAB apran sou ka’m la epi ki dat limit pou depoze demann apèl mwen an?

15. Kilè rejis taks yo sètifye pa VAB a ak Evalyatè Pwopriyete a?

16. Kiyès ki va tande ka’m la lè’m prezante ‘m nan odyans VAB a?

17. Èske map toujou kapab depoze demann pou egzansyon taks pwopriyete apre dat limit etabli pa lalwa? 

 

Presedan...

 

10. Sak pase apre desizyon VAB a? Si moun ki mande odyans la asepte desizyon VAB la sou ka-a, okenn lòt aksyon pa nesesè. Mèzalò, si moun ki mande odyans la pa dakò ak desizyon VAB la epi li vle kontinye konteste valè evalye VAB la oswa refi pou egzansyon oswa klasifikasyon agrikòl, se pou moun la depoze yon demann pwosè nan Tribinal Awondisman dapre seksyon 194.171, lwa Florid. Lè li poze ak sa-a. moun la vin plase nan men tribinal responsabilite pou detèmine si wi ou non valè evalye pa Biwo Evalyatè Pwopriyete yo an eksè de valè sou mache pwopriyetè moun la, oswa si yon egzansyon oswa klasifikasyon agrikòl te refize malman. Si moun la pa depoze yon demann ak VAB, dapre Lwa Florid yo toujou kapab  depoze yon asiyasyon ak Tribinal Awondisman an. Se pou w jwenn dat limit pou depoze yon ka-a de avoka w la oswa de Biwo Evalyatè Pwopriyete a. Dat yo diferan depandan si wi ou non yo te depoze ak VAB a.

[Anwo]  

11. Si mwen genyen ka-a, konbyen tan anvan map jwenn ranbousman lajan Taks Pwopriyete’m la? Nan sèl ka ke yo emèt ranbousman taks yo se si VAB redwi valè "taks evalye" pwopriyete a dapre apèl oswa bay egzansyon oswa klasifikasyon agrikòl ki bay kòm rezilta rediksyon nan responsabilite fiskal. Sa pran de sis a wit semèn de dat odyans la pou jwenn ranbousman taks ki se rezilta yon odyans VAB. Mèzalò, pandan sèten moman nan ane a ranbousman yo gen dwa emèt pi bonè oswa pi ta ke dabitid.  

[Anwo]

12. Si mwen reyisi fè yo bese taks mwen yo ane sa-a, èske taks mwen yo ap rete parèy ane pwochèn? Pa nesesèman. Dapre lalwa yo egzije Evalyatè Pwopriyete a evalye valè taks sou pwopriyete w la sou yon baz anyèl apati di 1 janvye. Kidonk, pa kapab genyen okenn garanti ke taks w yo ap rete parèy.

[Anwo]

13. Kikote pou mwen jwenn yon rejis odyans mwen an epi konbyen li va koute? Kontakte VAB a pou enfòmasyon sou kouman pou w kòmande yon anrejistreman yon odyans VAB. Yo va detèmine pri a dapre kalite anrejistreman wap mande (pa egzanp videyo tep ak/oswa transkripsyon motamo).

[Anwo]

14. Kikote pou mwen ale an apèl si mwen pa satisfè ak desizyon VAB pran sou ka’m la epi ki dat limit pou depoze demann apèl la? Kontribyab ki vle ale an apèl sou desizyon VAB yo sou koze valè evalye taks pwopriyete yo a, egzansyon yo (lòt ki pa egzansyon homestead) oswa klasifikasyon agrikòl yo, fèt pou depoze asiyasyon an devan Tribinal Awondisman an pa pita ke 60 jou apre VAB poste notis rejis desizyon li a. Yo voye notis sa yo ale bay moun ki te mande odyans la pa Lapòs Lèzetazini apre tout odyans VAB fin fèt epi rejis taks an kestyon an sètifye. Asiyasyon kontribyab yo sou koze refi pou egzansyon homestead fèt pou depoze nan Tribinal Awondisman nan lespa 15 jou apre VAB poste notis rejis desizyon yo ale.

[Anwo]

15. Kilè rejis taks yo sètifye pa VAB la ak Evalyatè Pwopriyete a? Yon sètifikasyon "preliminè" Rejis Taks yo, enkli tout pwopriyete yo ke yo an apèl ou pa ak VAB la, fèt pa VAB la ak Biwo Evalyatè Pwopriyete yo an oktòb ane an kestyon an. Yon dezyèm sètifikasyon "final" sèlman pou pwopriyete yo ki an apèl ak VAB a (li va reflete tout chanjman VAB a) fèt nan pwochen mwa oktòb la, apre ke tout odyans VAB la fini.

[Anwo]

 

16. Kiyès ki va tande ka’m la lè’m prezante’m nan odyans VAB la? Si w ale an apèl sou valè taks evalye pwopriyete w la, se yon “Majistra Espesyal Evalyatè” ki se yon evalyatè pwofesyonèl abitye ak evalyasyon pwopriyete ki va tande ka w la. Si wap konteste refi yon egzansyon taks oswa yon klasifikasyon agrikòl, se yon "Majistra Espesyal Avoka", ki konnen lwa taks pwopriyete yo, ki va tande ka w la.

[Anwo] 

 

Presedan...