Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Komite Ajisteman Valè - FAQ's

1. Kisa ki  "Komite Ajisteman Valè?"

2. Ki demach pou mwen fè pou ale an apèl pou taks pwopriyete’m la ?

3. Èske genyen yon mwayen pou mwen rezoud pwoblèm taks pwopriyete’m la san mande ale an apèl devan VAB a ?

4. Ki kote odyans VAB  mwen an pral fèt?

5. Kisa ki pral pase nan odyans la?

6. Kouman pou mwen prepare pou odyans VAB a?

7. Èske mwen oblije soumèt VAB ak/oswa Evalyatè Pwopriyete a prèv dokimante jou anvan odyans la ki va sipòte pozisyon mwen?

8. Èske yo kapab ranvwaye odyans VAB mwen an pou yon lòt dat?

9. Si mwen mande ale an apèl ak VAB, èske mwen oblije peye Bòdwo Taks ki kalkile sou Evalyasyon ke map konteste a?

 

plis...

 

1. Kisa ki "Komite Ajisteman Valè?"

Men ki moun ki konpoze manm Komite Ajisteman Valè yo :

 • De (2) manm Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade 
 • Yon (1) manm Asanble Edikasyon Konte Miami-Dade 
 • Yon (1) manm sitwayen nonmen pa komisyon konte an
 • Yon (1) manm sitwayen nonmen pa asanble edikasyon an

       manm yo aktyèl la nan VAB la yo se

            Commissioner Jose “Pepe” Diaz, Chair
            Commissioner Daniella Levine Cava 
            Ms. Lubby Navarro, School Board Member
            Mr. Anibal Duarte-Viera, Citizen Member
            Mr. Hani Jardack, Citizen Member

Se Grefye Tribal Awondisman ak Tribinal Konte an ki se Grefye Komite Ajisteman Valè (sig AngleVAB). VAB la se yon panèl ki konsidere epi pran desizyon sou tout ka apèl valè taks evalye pwopriyete yo, klasifikasyon yo ak egzansyon yo. VAB la pa genyen jiridiksyon oswa kontwòl sou taks yo oswa to taks yo ki etabli pa Otorite Fiskal yo. Premye responsabilite VAB se tande ka yo ak egzamine prèv yo pou konnen si wi ou non pwopriyete yo ke yap mande yo pran an konsiderasyon yo, evalye dapre valè reyèl yo ak/oswa si pou yo apwouve yo pou egzansyon taks oswa klasifikasyon agrikòl. VAB la pa kapab chanje valè taks evalye la oswa bay egzansyon oswa klasifikasyon agrikòl pou okenn lòt rezon, tankou enposibilite w pou peye.

Pou ede VAB la, VAB la nonmen dè Majistra Espesyal ki se oubyen dè evalyatè imobilye kalifye, evalyatè pwopriyete pèsonèl, oswa avoka, ki pou jere odyans yo epi bay VAB la dè rekòmandasyon  sou tout petisyon yo. Premye koze pou yon Evalyatè Majistra Espesyal se deside si wi ou non valè evalye sou pwopriyete an kestyon an pa plis pase valè reyèl mache imobilye a apati 1 JANVYE ane taks an kestyon an. Premye koze pou yon Avoka Majistra Espesyal  se deside si wi ou non pou yo bay egzansyon yo oswa klasifikasyon agrikòl baze sou prèv prezante yo. 


Ni VAB la ni Majistra Espesyal yo endepandan de Biwo Evalyatè Pwopriyete yo. Anfèt, Evalyatè Pwopriyete yo se senpleman youn nan pati prenant kap prezante devan VAB la oswa Majistra Espesyal la, menm jan ak moun kap mande apèl la (kontribyab).

Si VAB la deside ke li pa dakò ak Biwo Evalyatè Pwopriyete yo sou koze valè taks evalye pwopriyete moun la, VAB la genyen otorite pou li redwi valè evalye pwopriyete a a pri aktyèl sou mache imobilye a. Si VAB la redwi yon evalyasyon ki nan limit ki dekri pi ba la-a, ebyen se pou Evalyatè Propriyete yo asepte rediksyon an epi li pa gen dwa ale depoze yon demann pou ale an apèl devan Tribinal Awondisman an sou desizyon VAB la. Mèzalò, si, rediksyon VAB la an eksè de limit yo ki dekri pi ba la-a, Evalyatè Pwopriyete yo gen dwa depoze yon demann ale an apèl devan Tribinal Awondisman sou desizyon VAB la.

VALÈ TAKS EVALYE

MAKSIMÒM AJISTEMAN  KI PÈMÈT

$50,000 Ou mwens - 15 pousan

An eksè de $50,000, men pa pliske $500,000 - 10 pousan

An eksè de $500,000, men pa pliske $1,000,000 - 7.5 pousan

An eksè de $1,000,000 - 5 pousan

2. Ki demach pou mwen fè pou ale an apèl pou taks pwopriyete’m la?

Si wap konteste refi ke Evalyatè Pwopriyete ba w sou aplikasyon w la pou egzansyon taks oswa klasifikasyon agrikòl, se pou depoze yon petisyon pou mande yon odyans avèk VAB la pa pita ke 30 jou apre ke w resevwa notis refi Evalyatè Pwopriyete a.

Note:
Jeneralman se 1 jiyè ke yo poste notis refi yo.

Si wap konteste valè "Mache a ak/oswa Taks Evalye" pwoppriyete w la, w fèt pou depoze yon demann odyans ak VAB a pa pita ke 25 jou apre ke Evalyatè Pwopriyete a te poste "Notice of Proposed Property Taxes". (NOTE: se nan dènye semèn mwa dawout la ke yo poste Proposed Property Tax Notices yo).

Fòm demann yo disponib nan Biwo Evalyatè Pwopriyete yo ak nan VAB la. Yo mande yon frè de $15.00 pa lo teren pwopriyete a (idantifye pa yon nimewo "Folio") lè demann la ap depoze devan VAB a.

Note:
Nan sèten ka se sèlman yon frè demann de $5.00 ki nesesè lè demann konjwenn depoze pa asosiyasyon konndominyòm yo, kowoperativ yo ak de lòt.


Apre demann la fin depoze, VAB la va mete w sou kalandriye li pou prezante devan Majistra espesyal nonmen pa VAB la ki pral tande tmwayaj yo ak konsidere prèv yo ke wap prezante an ak pa reprezantan Evalyatè Pwopriyete a. Apre odyans la, majistra Espesyal la va bay VAB la rekòmandasyon li si wi ou non yo dwe  ba w yon ajisteman nan taks evalye w la, epi apre sa VAB la va konsidere li epi pran yon desizyon sou rekòmandasyon Majistra Espesyal la san okenn nesesite pou yon lòt odyans.
[Anwo]

3. Èske genyen yon mwayen pou mwen rezoud pwoblèm taks pwopriyete’m la san mande ale an apèl devan VAB a?

Wi. W gen dwa mande yon konferans enfòmèl ak yon reprezantan de Biwo Evalyatè Pwopriyete yo (An Angle) pou diskite pwoblèm la. Si yo detèmine ke se yon erè pa "Omisyon" oswa "Komisyon" ke Biwo Evalyatè Pwopriyete a te fè, erè a kapab korije san demann depoze devan VAB a. Mèzalò, si yo detèmine ke pa genyen okenn erè ki fèt, ke se jis yon kestyon de "Diferans Opinyon" sou kisa pri Mache ak/oswa valè evalye sou pwopriyete w la dwe ye, kidonk se pou w depoze yon petisyon devan VAB a.
[Anwo]

4. Ki kote odyans VAB mwen an pral fèt?

Nòmalman odyans VAB yo fèt nan sant gouvènman Stephen P. Clark Center, 6yèm Etaj, 111 NW First Street, Downtown Miami. Yo gen dwa tou fè odyans yo nan divès lòt lokal atravè Konte an depandan de kantite ak ki kalite ka ki depoze yo.
[Anwo]

5. Kisa ki pral pase nan odyans la?

Premyèman, Grefye VAB la va prepare ajanda kalandriye a pou chak demann pou yon odyans tonbe nan yon sèten dat ak lè, pandan odyans sa yo moun kap fè demann la kapab prezante prèv ki pou sipòte ka li a. Grefye a va voye yon notis pou avize moun ki fè demann la dat, lè ak lokal kote odyans la pral fèt. Jeneralman prezans kontribyab la  nesesè, epi apè la va detèmine pa Majistra Espesyal la baze sou pwa prèv prezante yo. Odyans devan Majistra Espesyal yo enfòmèl. Yon avoka oswa yon ajan pwofesyonèl gen dwa reprezante moun ki fè demann la, men kalite reprezantasyon sa yo pa egzijib.

Nan odyans la, Majistra Espesyal la pral mande moun ki fè demann apèl la prezante prèv ak temwayaj ki va sipòte rezon pou apèl la. Apre enfòmasyon de tout pati yo, Majistra Espesyal la va ekri yon rekòmandasyon bay VAB la; epi VAB la va poste bay moun ki an apèl la yon kopi alekri rekòmandasyon sa-a nan lespas de 20 jou. Apre sa, VAB la pral poste bay moun ki mande ale an apèl la yon “Rejis Notis Desizyon” final apre li ofisyèlman adopte rekòmandasyon Majistra Espesyal epi sètifye evalyasyon valè taks la.
[Anwo]

6. Kouman pou mwen prepare pou odyans VAB a?

Si wap konteste valè pwopriyete w la, w fèt pou prepare pou prezante prèv pou sipòte ka w la, tankou vant lòt kay nan katye a konparab a pa w la, deklarasyon finansye w ak revni ekonomik w, rapò evalyasyon yo, foto, elatriye…

Si wap konteste yon refi sou yon aplikasyon pou Egzansyon Taks oswa Klasifikasyon Agrikòl, w fèt pou prepare kouman pou demontre ke rezon yo ke Evalyatè Pwopriyete an bay pou refize aplikasyon w la pat bon. Pa egzanp, kat rezidans w "Green Card" la ki va pwouve ke w rezide Ozetazini pou kapab jwenn Egzansyon Homestead la, epi yon foto aeryen ak dat sou li ki demontre ke genyen pwodwi fèm kapab sèvi kòm prèv agrikòl pou Klasifikasyon Agrikòl la.
[Anwo]

7. Èske mwen oblije soumèt VAB ak/oswa Evalyatè Pwopriyete a prèv dokimante jou anvan odyans la ki va sipòte pozisyon mwen?

W oblije soumèt Evalyatè Pwopriyete yo, nan yon tan rezonab anvan odyans la, tout dokimantasyon ke Evalyatè Pwopriyete a te mande w la, dapre fòm demann ale an apèl VAB, ke w genyen entansyon itilize kòm prèv nan odyans la.

Kidiplis, si w soumèt tout dokimantasyon sa yo bay Evalyatè Pwopriyete a omwens kenz (15) jou anvan odyans la, lè sa-a wap gen dwa resevwa kopi tout dokimantasuon Evalyatè Pwopriyete a te genyen entansyon sèvi nan ka a kont w. Aktyèl Reglemantasyon ak pwosedi espesifik ki gen rapò sou echanj enfòmasyon ak dokimantasyon ant kontribyab la ak Evalyatè Pwopriyete a sibstansyèlman se swivan yo*:

Notis Espesyal Konsènan Echanj
Dokiman ak Evalyatè Pwopriyete a

Konfòmeman ak dispozisyon yo nan Lwa Florid §194.011 epi Règlemantasyon Depatman DGI (Department of Revenue) 12D-9.020, yap avize w la-a:

 • Si kontribyab la vle inisye yon pwosesis echanj prèv, se pou kontribyab la soumèt a Evalyatè Pwopriyete a, omwens 15 jou anvan odyans la, yon lis alekri ak deskripsyon prè, ansanm ak kopi touit dokimantasyon ki pral prezante nan odyans la. Tout enfòmasyon ak dikimantasyon fèt pou ale jwenn Depatman Evalyatè Pwopriyete Konte Miami-Dade nan youn nan fason sa yo:
   • Imel yo a pavabsubmission@miamidade.gov;
   • fakse a (305) 375-5164;
   • poste a P.O. Box 12840, Miami, FL 33101-2840; oswa
   • ale pote li nan 111 N.W. 1st Street, Suite 710, Miami, FL.

  Pa pliske 7 jou anvan odyans ki pwograme an, Evalyatè Pwopriyete a dwe remèt moun k ap prezante petisyon an yon lis alekri ak yon rezime tout prèv yo, ansanm ak kopi tout dokiman yo pral prezante nan odyans lan. Se pou lis prèv la gen ladann fichye byen yo, si Sekretè Tribinal la te bay li. Pou kalkile peryòd 7 jou a, Evalyatè Pwopriyete a itilize jou sivil epi li pa enkli jou odyans lan nan kalkil li. Si dènye jou peryòd la se yon samdi, yon dimanch oswa yon jou ferye, alò peryòd la pral rive jiska fen jou presedan an ki pa ni yon samdi, ni yon dimanch, ni yon jou ferye.

   Si kontribyab  la pa founi enfòmasyon yo bay Evalyatè Pwopriyete a omwens 15 jou anvan odyans la konfòmeman ak nimewo 1 anwo la-a, Evalyatè Pwopriyete a pa oblije soumèt enfòmasyon bay kontribyab la kon fòmeman ak nimewo 2.
 • Si Evalyatè Pwopriyete a pa bay enfòmasyon yo nan tan delè ki egzije nan nimewo 2 a, kontribyab la va gen dwa repòte odyans la pou yon lòt dat. Nan yon ka parèy, kontribyab la fèt pou avize Grefye a ke Evalyatè Pwopriyete a pat konfòme , se pou detay sou koze sa-a alkri nan demann pou repòte odyans la. Apre bon jan verifikasyon, Grefye a va chanje dat odyans la. Jan kontribyab la soumèt enfòmasyon ak dokimantasyon dapre nimewo 1, nan tan delè yo te ba li sa va fè ke yo va kalifyesa kòmyon demann alekri pou chanjman dat odyans  dapre nimewo 8 pi ba la-a ak tout ke aktyèl demann alekri pou chanjman odyans kontribyab la pa gen dwa ale jwenn Grefye a omwens 5 jou anvan dat yon te premye mete odyans la.

  Echanj dokimantasyon dapre nimewo 1 ak 2 pi wo la-a fèt pou livre pa lapòs nòmal Lèzetazini, faks oswa imel, jan sa deziyen pa kontribyab la alekri. Dat ki sou transmisyon pa imel oswa pa faks la nan adrès lòt pati an te bay la va konstitye dat livrezon a moun kap resevwa li a. nan bi sa-a yo va konsidere twa imel oswa faks sifizan . Si kontribyab la mande pou livrezon pa lapòs Lèzetazini oswa li pa di espesifikman kouman li ta renmen jwenn enfòmasyon Evalyatè Pwopriyete yo, ebyen enfòmasyon an va disponib pou li vin chèche yo nan biwo Evalyatè Pwopriyete yo nan Property Appraiser at 111 N.W. 1st Street, #710, Miami, Florida, oubyen Evalyatè pwopriyete a va depoze li nan lapòs Lèzetazini. Dat ke Evalyatè Pwopriyete  a depoze li lapòs lèzetazini nan adrès lòt pati a te soumèt la, va konstitye dat livrezon pou moun la. Kontribyab la ak Evalyatè Pwopriyete a gen dwa mete yon dakò pou yon diferan tan ak metòd echanj.

  Nan konte nenpòt peryòd tanetabli oswa pèmi nan reglemantasyon sa yo, jou zak la, evennman an, oswa w andefo  sou lè peryòd tan deziyen an koumanse kouri pap enkli. Dènye jou peryòd kap konte an va enkli esepte si se yon samdi, dimanch, oswa jou ferye, kote peryòd la va konsidere pou pwochen jou a depi li pa yon samdi, dimanch oswa jou ferye. Si dizyèm jou anvan odyans la se yon samdi, dimanch, oswa jou ferye, enfòmasyon dapre nimewo 1 pi wo la-a va soumèt pa pita ke jou ouvrab lavèy la.

  Deskripsyon nenpòt temwayaj ki soumèt konfòmeman ak nimewo 1 oswa 2 pi wo la-a fèt pou genyen ase detay pou li bay lòt pati yon ide jeneral sou koze ki pral prezante nan temwayaj temwen an, epi li fèt pou li idantifye temwen an ak ase enfòmasyon (pa egzanp: pa non, adrès, pwofesyon, okipasyon, elatriye). Itilize fòm ki rele “ Lis Prèv ak Deksripsyon Komite Ajisteman Valè pou Tout Pati” pou ede òganize ak soumèt enfòmasyon ak dokimantasyon. Tcheke nòt pi ba-a (*)

  * Reglemantasyon sa yo ak pwosedi sa yo gen dwa chanje de tanzantan epi, kidonk, w fèt pou w vizite sitwèb sa yo pou verifye nan ki pwen yo ye aktyèlman.
  [Anwo]

  8. Èske yo gen dwa ranvwaye odyans VAB mwen an pou yon lòt dat?

  Wi. Yo gen dwa ranvwaye odyans w an dapre sèten sikonstans. 
  Anwo]

  9. Si mwen mande ale an apèl ak VAB, èske mwen oblije peye bòdwo taks ki kalkile sou evalyasyon taks map konteste a?

   

  Depoze demann sa a pa dwe deranje kontribyab la pou li peye taks li yo a tan pou li kapab jwenn avantaj rabè poutèt li peye taks li yo pi bonè epitou pou li evite posibilite enterè kalkile ak penalite yo si yo refize apèl li a. Tou fè referans a: Valè Ajustement Conseil egzijans pou peye taks.
  [Anwo]

  plis...