Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Ranfósman Kód Kestyon ki pi popilé yo

1. Kisa pou mwen fè lè yo ba mwen yon Sitasyon Sivil?

2. Kouman pou mwen jwenn enfòmasyon sou kouman pou mwen korije vyolasyon an?

3. Kouman pou mwen mande yon odyans administrativ devan yon ofisye Odyans pou ale an apèl kont desizyon Ofisye Kontwòl Zannimo/Envestigatè an?

4. Èske mwen kapab voye peye pa lapòs?

5. Èske se pou mwen peye kontravansyon an menmsi mwen fin korije vyolasyon an?

6. Pou kisa mwen resevwa yon dezyèm kontravansyon ak plis lajan sou li mwen te fin peye premye kontravansyon an?

7. Kisa sa vle di yon Chyen Entak?

8. Kouman pou mwen jwenn pale ak yon moun nan Depatman Sèvis Zannimo Miami-Dade?

9. Poukisa yo pa ba mwen yon AVÈTISMAN anvan yo ba mwen yon sitasyon sivil?

10. Mwen pa genyen chyen an ankò, (i.e.: li mouri), kisa pou mwen fè?

11. Ki kote mwen kapab ale an apèl sou desizyon Ofisye Odyans la?1.Kisa pou mwen fè lè yo ba mwen yon Sitasyon Sivil? Yon moun an vyolasyon kòd ki resevwa yon sitasyon sivil kapab chwazi fè youn nan bagay sa yo:

  • Peye sitasyon sivil ki endike sou li a nan dat limit ke yo espesifye sou sitasyon an (si sa aplikab);
  • Mande pou yon odyans administrativ devan yon Ofisye Odyans pou ale an apèl sou desizyon Enspektè Kòd la ki fè w jwenn sitasyon sivil sa-a..

2. Kouman pou mwen jwenn enfòmasyon sou kouman pou korije vyolasyon an? Kontakte Enspektè Kòd nan Ajans Ranfòsman Kòd ki emèt sitasyon an.

 

3. Kouman pou mwen mande yon odyans administrativ devan yon Ofisye Odyans pou ale an apèl kont desizyon Ofisye Kontwòl Zannimo/Envestigatè an? Mande yon demann alekri, nan dat limit ki espesifye nan sitasyon sivil la epi voye li ale nan adrès swivan an:

Code Enforcement, Clerk of the Courts
111 NW. 1st. Street, Suite 17-50
Miami, Florida 33128

 

4. Èske mwen kapab voye peman mwen an pa lapòs? Wi, fè chèk w an sou non Code Enforcement, Clerk of Courts epi voye li ale nana adrès ki pi wo la-a.

 

5.  Èske se pou mwen peye sitasyon an menmsi mwen fin fè koreksyon yo mande mwen fè yo?  Wi, yo egzije ke w fè toude, kidonk korije vyolasyon an epi peye sitasyon an pou yo kapab fèmen ka w la.

 

6.  Poukisa mwen jwenn yon dezyèm sitasyon lè mwen déjà peye premye sitasyon an? Yo emèt sa yo rele yon second notice paske yo poko jwenn rejis kote koreksyon te fè nan sa yo te mande nan premye sitasyon an.

 

7.  Kisa sa vle di yon "Chyen Entak"? Yon chyen ke yo pa chatre.

 

8. Kouman pou mwen jwenn yon moun nan Depatman Sèvis Zannimo Miami-Dade pou mwen pale avèk? Dapre reglemantasyon Animal Care & Control System, yo egzije ke w kite yon mesaj byen detaye nan bwat mesaj telefonik yo an nan (305) 884-1101 ekst. 222, oswa fakse enfòmasyon an ba yo dirèteman nan (305) 884-3447.

 

9. Pou kisa yo pat ba mwen yon AVÈTISMAN anvan yo ba mwen yon sitasyon sivil?Yon avètisman pa egzijib, men pafwa yo bay li kòm koutwazi men sa depann de Ajans  Ranfòsman Kòd la.

 

10. Mwen pa genyen chyen an ankò, (i.e.: li mouri), kisa pou mwen fè ?Se pou w avize alekri Depatman Sèvis Zannimo Miami-Dade ak yon lèt nan adrès sa-a:

Pet Adoption and Protection Center
3599 NW 79 Avenue
Doral, Florida 33122

 

11. Ki kote mwen kapab ale an apèl pou desizyon yon Ofisye Odyans la?Moun ki an vyolasyon an oswa Konte an gen dwa ale an apèl sou desizyon final Ofisye Odyans la pou tout vyolasyon pa depoze yon demann apèl nan Tribinal Awondisman an nan epi pou Konte Miami-Dade, Florid, dapre pwosedi yo epi nan dt linit ki etabli dapre Reglemantasyon Pwosedi Apèl Florid pou revizyon pou aksyon administrativ.

Notis pou ale an apèl fèt pou depoze nan lespas de trant jou de desizyon ofisye Odyans la nan:

County Court
73 West Flagler Street - Suite 138-B
Miami, Florida 33131