Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Keksyon moun toujou ap poze konsènan sistèm Odyssey Tribinal Sivil la

 Enplemantasyon Sivil Odyssey

1. Kisa Odyssey ye?

2. Kilè chanjman pwal fèt?

3. Kisa ki nouvo oswa diferan?

Aksè Entènèt

4. Kisa ki diferan, apati 2 mas 2015?

5. Kijan pou m enskri pou premye fwa?

6. Kisa ki rive si m deja enskri pou Odyssey Family oswa Probate?

7. Ki imaj mwen va wè?

8. Kouman pou m fè demann mizajou enfòmasyon sou “Avoka Anchaj” nan yon ka?

9. Eske gen ankenn chanjman ki konsène jan Pòtay Standard Grefye Tribinal la oswa « Premier Search yo mache?

10. Eske pwal gen lòt chanjman ankò byento?

Pòtay Tribinal Laflorid pou prezantasyon an liy, oswa eFiling (ePortal)

11. Kisa ki nouvo oswa diferan, apati 2 mas 2015?

12. Eske m ka soumèt ka Small Claims atravè ePortal?

13. Poukisa ka ki konsène Mètkay ak Lokatè (Landlord & Tenant) se nan yon lòt Tribinal pou m soumèt yo?

 

 

1.  Kisa Odyssey ye?

Odyssey se yon sistèm mentyen/jesyon dosye Tyler Technologies, Inc. Devlope ; yo enplemante li grasa yon patenarya ant Tyler Technologies Inc., 11èm Palè Jistis Itineran, ak Grefye Tribinal Konte Miami-Dade. Sistèm nan pèmèt jesyon elektwonik dosye ak dokiman tribinal grasa senten pwosesis operasyonèl, lis, avèk aktivite elektwonik.

2.  Kilè chanjman sa yo pwal fèt?

Lendi 2 mas 2015.

3.  Kisa ki nouvo oswa diferan?

Odyssey se yon sistèm totalman entegre ki pèmèt:

 • jesyon san pwoblèm sou Odyssey tout dokiman yo prezante atravè pòtay elektwonik Tribinal Laflorid (ePortal);
 • Biwo Sekretè a mentni dosye ak imaj dokiman elektwonik tribinal la, grasa pwosedi biznis, pwosesis operasyonèl, lis, avèk aktivite elektwonik;
 • Onzyèm Palè Jistis Itineran jere ka, kalandriye ak odyans;
 • Avoka Anchaj ka yo jwenn aksè a enfòmasyon ak imaj dokiman konsènan Ka sivil sou Entènèt.

4.  Kisa ki diferan, apati 2 mas 2015?

Pou w gade enfòmasyon ki sou Odyssey sou Entènèt la, chak avoka dwe enskri pou jwenn aksè. Avoka ki enskri pou yo jwenn aksè anvan 2 mas ap kapab wè imaj dokiman tribinal yo, si se yo ki Avoka Anchaj.

5.  Kijan pou m enskri pou premye fwa?

Fòm Demann Aksè Odyssey sou Entènèt pou Avoka disponib sou sitwèb Grefye Tribinal la, ki se www.miami-dadeclerk.com

Ou dwe ranpli epi fè notarye tout fòm anvan ou soumèt yo bay Grefye Tribinal la. Y ap pran ka fòm yo nan lòd ou voye yo a. Y ap voye yon imel ki gen tout enfòmasyon pou aksè yo bay adrès moun ki fè demann nan, lè yo fin kontwole fòm yo.

6. Kisa ki rive si m deja enskri pou « Odyssey Family » oswa « Probate »?

Avoka ki deja gen aksè a ka « Family » oswa « Probate » ap gen aksè a enfòmasyon sou ka sivil, ansanm ak imaj dokiman pou ka sa yo, si se yo ki « Avoka Anchaj», kou yo enplemante li nan dat 2 mas.

Sepandan, selon kondisyon ak friz kwonolojik AOSC 14-19, trè byento avoka ki deja gen aksè a ka « Family » oswa « Probate » yo dwe voye yon lòt « Fòm Demann Aksè Odyssey sou Entènèt pou Avoka » ki notarye. N ap bay plis detay byento.

7.   Ki imaj m ap wè?

Avoka Anchaj la ap wè tout detay sou ka sivil epi dènye vèsyon imaj dokiman tribinal yo, esepte sa ki make konfidansyèl. Y ap retire tout dokiman tribinal sivil yo nan sistèm nan, selon lwa Leta yo. Avoka Anchaj yo ap an mezi pou wè imaj dokiman yo retire yo, si se dènye vèsyon pou ka a.

Lòt avoka (ki PA Avoka Anchaj) ap wè Rejis Aksyon pou ka Sivil (men yo pap wè imaj dokiman yo) pou ka sivil. Atansyon: Kyòs tribinal yo disponib pou demann avoka ki pa Avoka Anchaj.

8. Kouman pou m fè demann mizajou enfòmasyon sou “Avoka Anchaj” nan yon ka?  

Nou fè mizajou enfòmasyon sou “Avoka Anchaj” nan yon ka dapre dat soumisyon sèten pyès dokiman pledwari. Tip plewari sila yo enkli: Avi pou Konparèt, Petisyon, Konplent, Repons, ak lòt.

Si w te soumèt yon pledwari ki endike ke ou se yon avoka anchaj nan yon ka, men non w pa parèt sou dosye yo kòm yon avoka anchè, Klike Attorney of Record Contact Us form pou bay enfòmasyon nesesè yo pou fè demann pou mete dosye ka a ajou.

Si w pat soumèt youn nan tip pledwari sila yo, w ap bezwen soumèt yon Avi pou Konparèt pou non w kapab parèt sou dosye yo kòm Avoka Anchèf.

9.  Eske gen ankenn chanjman konsènan jan Pòtay « Standard » Grefye Tribinal la oswa « Premier Search » la mache?

Pa gen chanjman nan jan yo mache, epi moun k ap sèvi kounyeya avèk Pòtay Grefye Tribinal pou Rechèch Ka Anliy (Clerk of Courts Portal Online Case Search oswa OCS) pap wè ankenn chanjman nan kalite enfòmasyon ki disponib. Sepandan, nimewo ka yo va ekri konsa: 4 karaktè pou ane a, yon tirè ant ane a, nimewo ka a, tip tribinal la epi kote a (paregzanp 2015-00012-CA-01 alaplas 1500012CA01).

10. Eske pwal gen lòt chanjman ankò byento?

Grefye Tribinal la ap planifye pou li pwomouvwa Aksè Piblik sou Entènèt bay Piblik la ak tout avoka, grasa yon nouvo aparans ak atmosfè, epitou grasa rechèch ki pi fasil, selon kondisyon ak friz kwonolojik AOSC 14-19.

11. Kisa ki nouvo oswa diferan, apati 2 mas 2015?  

 • Nimewo ka y ap montre pou pledwaye yo prezante youn apre lòt va ekri konsa : 4 karaktè pou ane a, yon tirè ant ane a, nimewo ka a, tip tribinal la epi kote a (paregzanp 2015-00012-CA-01 alaplas 1500012CA01)
 • Lè w ap gade etikèt Pati a sou pledwaye ki suiv youn lòt, kounyeya w ap ka wè non Avoka Anchaj la.
 • Men chanjman k ap genyen onivo tip dokiman yo:

Writ of Garnishment Returned  RETIRE

 

AJOUTE...

Assignment of Bid
Affidavit of Constructive Service
Amended Directions
Affidavit In Support of Mtn for Final/summary Judgment
Appellee's Answer Brief
Answer (Needing Translation)
Affidavit of Reasonable Attorney's Fees
Amended Statement of Claim
Certificate of No Objections to Production
COPY - Copy of:
Continuing Writ of Garnishment Returned Executed
Continuing Writ of Garnishment Returned Unexecuted
Exhibit List
Execution Returned Executed
Execution Returned Unexecuted
Appellant's Initial Brief
Motion for Stay of Execution of Judgment
Motion to Determine Confidentiality of Court Records
Motion for Writ of Attachment
Motion for Writ of Bodily Attachment
Motion for Extension of Time (For Initial Brief)
Owner's Claim for Mortgage Foreclosure Surplus
Plaintiff’s Cert of Residential Mortgage Foreclosure Case Status
Petition for Writ of Mandamus
Request for Release of Funds
Rule to Show Cause Returned
Batch Small Claims Cover Sheet
Service Return Order to Show Cause
Waiver:
Writ of Attachment Returned Executed
Writ of Attachment Returned Unexecuted
Writ of Bodily Attachment Returned Executed
Writ of Bodily Attachment Returned Unexecuted
Writ of Distress Returned Executed
Writ of Distress Returned Unexecuted
Writ of Garnishment Returned Executed
Writ of Garnishment Returned Unexecuted
Writ of Possession Returned Executed
Writ of Possession Returned Unexecuted
Writ of Replevin Returned Executed
Writ of Replevin Returned Unexecuted

12. Eske m ka soumèt ka Small Claims atravè ePortal?

Kounyeya, ou ka prezante ka Small Claims atravè Pòtay FCCC eFiling; ka ki poukont yo ansanm ak ka yo prezante an blòk selon AO79-8. Pou prezante an Blòk, fòk ou kontinye prezante chak ka endividyèlman, men kounyeya gen yon nouvo tip ka ki rele Small Claims (Block Filings) (Gade Figi 1.)

Small Claims Block Filing

Chak ka nan yon « blòk » mande pou yo voye yon Paj Kouvèti pou pil dokiman « Small Claims». Paj kouvèti sa a ap pèmèt avoka a indantifye ki ka k ap fè pati yon blòk. Avoka a dwe presize estil ak tip chak ka nan blòk la (gade Figi 2.)

Figi 1. Tip Ka Small Claims (Block Filings)

  

 Small Claims Block Filing

Figi 2. Egzanp yon paj kouvèti pou yon pil “Small Claims”.

Lòt detay sou ka « Small Claims » yo prezante an blòk:

 • Yo mande pou prezante yon paj kouvèti pou yon pil Small Claims pou chak ka yo voye pou tip ka Small Claims (Block Filings).
 • Biwo Sekretè a ap pran ka Small Claims yo nan lòd yo parèt sou paj kouvèti pil Small Claims nan.
 • Si ou voye yon ka kòm Small Claims (Block Filings) atravè Pòtay eFiling la epi li pa matche ak tip ka ki sou paj kouvèti pou pil Small Claims ki koresponn nan, y ap trete ka ou voye a tankou yon ka Small Claims ki poukont li.
 • Ou dwe voye tout ka ki sou lis paj kouvèti pou pil Small Claims la nan menm lòd si ou bezwen pou biwo Sekretè a jere ka yo jan ou atann. Se pa biwo Sekretè a ki va responsab si yo pa ka pase ka yo an blòk sou ePortal la.

 

13. Poukisa ka konsènan « Mètkay ak Lokatè » (Landlord & Tenant) prezante nan yon diferan Tribinal?

Apati 2 mas 2015, y ap voye ka Mètkay & Lokatè al dirèkteman nan Tribinal Konte kote adrès pwopriyete a ye.