Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kesyon Moun Poze Souvan sou Soumisyon Elektwonik la - FAQ yo

Frè/Peman/Ranbousman

5. Kijan pou m fè konnen si mwen gen pou m peye frè pou re-louvri yon ka Sivil?

6. Kijan pou m mande yon ranbousman pou ka ki depoze elektwonikman.

 

Presedan...                                                     

 

 5. Kijan pou m fè konnen si mwen gen pou m peye frè pou re-louvri yon ka Sivil? 

Ou ka peye frè pou re-louvri yon ka nan Pòtay la, si gen posibilite. Grefye a pral revwa tou demann ki depoze yo pou l konnen si yon frè pou re-louvri yon ka, aplikab. Si grefye a detèmine demann lan egzije yon frè pou re-louvri ka a, y ap avize avoka a pa imèl pou fè l konnen gen yon frè pou l peye, e yo pap travay sou demann nan toutotan yo pa resevwa lajan frè a. Pout tout kalite ka, gen yon frè $50.00 ki obligatwa, eksepte pou ka ti reklamasyon yo (small claims -sc) ki yo menm egzije yon frè $25.00 pou re-louvri ka a (reklamasyon ki mwenske/egal a $500) oubyen $50.00 (reklamasyon ki pliske $500).

6.  Kijan pou m mande yon ranbousman pou ka ki depoze elektwonikman.

Si w peye plis pase sa w te dwe peye a, ou kapab ranpli Fòm Ranbousman Avoka (Attorney's Refund Request) pou mande yo ranbouse w epi voye l pa imèl nan adrès yo endike a ki koresponn a kote w te depoze ka a.

Yo pral voye tout lajan ranbousman yo pa chèk kap fèt alòd de swa non òganizasyon ki anrejistre a oswa alòd de avoka ki anreijstre a ki te depoze dokiman yo, kèlkeswa sa yo te seleksyone sou fòm nan Òganizasyon yo fèt pou konnen se responsabilite yo pou yo suiv kòmsadwa enfòmasyon y ap bay sou kat peman/kat bankè moun k ap depoze dokiman yo.

Y ap poste chèk ranbousman yo nan adrès ki anrejistre pou kabinè avoka ki anrejistre a oubyen y ap voye yo bay avoka ki anrejistre a. Tanpri, prevwa kat a sis semèn pou n trete ak poste chèk la.

 

Presedan...