Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kesyon Moun Poze Souvan sou Soumisyon Elektwonik la - FAQ yo

 Frè/Peman/Ranbousman

1. Antanke yon òganizasyon, kijan nou ka vin egzante pou n pa peye okenn frè nan pòtay la?

2. Ki opsyon peman ki disponib atravè pòtay elektwonik la (ePortal)?

3. Kisa mwen ka fè pou yo egzante frè anrejistreman yo si m ap anrejistre pou yon antite ki egzante selon Lalwa Florid 28.345 oswa si map anrejistre yon Afidavi pou Endijan (Affidavit of Indigency)?

4. Kilè y ap chaje kont mwen an pou peman an?

 

Presedan...                                                      Suivan...

 

 

1. Antanke yon òganizasyon, kijan nou ka vin egzante pou n pa peye okenn frè nan pòtay la?

Ou ka mande yon egzansyon pou kabinè avoka w la lè w mande pou yo etabli yon kont kabinè avoka pou ou; pou fè sa se pou w ranpli seksyon apwopriye a nan Pòtay Elektwonik Grefye Tribinal pou Rekèt Administratè Kabinè Avoka (Clerk of Courts ePortal Law Firm Administrator Request). Yo ka etabli kont sa a pou egzante frè anrejistreman pou tout itilizatè ki afilye ak kont la. Tip de kont sa a pa sèlman pou kabinè prive avoka e ajans leta, avoka leta yo, defansè piblik, ak lòt òganizasyon antite piblik ki elijib ka itilize yo tou selon Lalwa Florid 28.345.

2. Ki opsyon peman ki disponib atravè Pòtay elektwonik la (eportal)?

Opsyon peman yo se:

  • Kat Kredi/Debi
  • (MasterCard, American Express, ak Discover SÈLMAN)
  • Chèk Elektwonik (kont chèk/kont epay)
  • Egzansyon Frè
  • Egzante

Moun ki gen otorizasyon pou anrejistre dokiman yo ka ale nan Pòtay elektwonik la pou anrejistre dokiman yo san yo pa peye okenn frè, amwenske gen frè legal obligatwa pou anrejistre ki aplikab. Si moun k ap anrejistre dokiman yo chwazi pou l peye frè legal avèk yon kat kredi/debi, y ap chaje l yon frè adisyonèl pou tranzaksyon kat kredi ke y ap itilize pou kouvri frè bankè ak frè vandè yo jan Lalwa Florid pèmèt sa. Gen yon frè legal pou komodite de 3.5% pou tout peman ki fèt pa kat kredi/debi. Frè legal pou komodite a ke yo chaje pou peman ki fèt pa chèk elektwonik (debi dirèk apatide yon kont anbank) se $5.00 tou won.

3.  Kisa mwen ka fè pou yo egzante frè anrejistreman yo si map anrejistre pou yon antite ki egzante selon Lalwa Florid 28.345 oswa si map anrejistre yon Afidavi pou Endijan (Affidavit of Indigency)?

Sou paj Frè ak Peman yo:

  •  Mande pou yon Egzansyon Frè
  • Seleksyone rezon Egzansyon an
  • Anekse fòm Egzansyon an

4. Kilè y ap chaje kont mwen an pou peman an?

Yo valide metòd peman an lè w soumèt anrejistreman an; sepandan, yo pa chaje kont la toutotan grefye a pa aksepte anresjistreman an.

 

Presedan...                                                   Suivan...