Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kesyon Moun Poze Souvan sou Soumisyon Elektwonik la - FAQ yo

 

Règleman pou depoze dokiman

1. Ki règleman ki genyen pou soumèt dokiman nan Pòtay elektwonik la?

2. Ki tip dokiman Pòtay elektwonik la sipòte?

3. Kisa pou m fè pou m anrejistre yon gwo dokiman (pliske 50 MB) oubyen pou m anrejistre plizyè gwo dokiman (pliske 50 MB)?

 

Presedan...                                      Suivan...

 

 

1. Ki règleman ki genyen pou soumèt dokiman nan Pòtay elektwonik la?

Jan yo afiche l nan sit eFiling Authority Board la (Konsèy Otorite pou Soumisyon Elektwonik), w ap jwenn machaswiv Bawo Florid la bay sou kijan pou prepare dokiman w ap anrejistre elektwonikman nan seksyon "Règleman sou Soumisyon Nouvo Dokiman (New Document Submission Standards)."

Ladan yo genyen:

  • Dokiman yo fèt pou gen dimansyon estanda 8 ½ x 11 pous (jan yo mansyone l nan RJA 2.520). Nan premye paj la, dokiman yo fèt pou gen yon espas vid 3 x 3 pous, epi espas vid sa a fèt pou l nan premye paj la, nan kwen anwo adwat la; epi nan chak paj annapre, se pou yo kite yon espas 1x3 pous nan kwen anwo adwat la pou akomode règleman leta a pou mete so dat/lè (jan yo mansyone l nan RJA 2.520).
  • yon maj 1 pous
  • Lè li posib, se pou siyen dokiman yo elektwonikman.
  • Nou prefere dokiman nwa e blan, pa sa ki ankoulè yo, si posib.
  • Dokiman yo fèt pou eskàne a rezolisyon 300 DPI (jan yo dekri l nan Pratik Leta Florid konsènan Dosye Elektwonik ak Jesyon Dosye (State of Florida Electronics Records and Records Management Practices).
  • Se pou seleksyone oryantasyon pòtre.
  • Piga konbine pledwari miltip, mosyon miltip, elatriye nan yon sèl dokiman. Se pou telechaje chak dokiman endividyèl separeman atravè pwosede soumisyon Pòtay elektwonik la.
  • Pòtay la pral aksepte w depoze dokiman sou fòma Word, Word Perfect (se pa fòma sa a nou pito), oubyen PDF.
  • Piga mete modpas pou pwoteje dokiman w yo.  

2.  Ki tip dokiman Pòtay elektwonik la sipòte?

Pòtay elektwonik la pral aksepte w anrejistre dokiman sou fòma Word, Word Perfect (se pa fòma sa a nou pito), oubyen PDF.

3.  Kisa pou m fè pou m anrejistre yon gwo dokiman (pliske 50 MB) oubyen pou m anrejistre plizyè gwo dokiman (pliske 50 MB)?

Pote dokiman laj la (yo) nan Biwo Grefye a nan yon dispozitif elektwonik ki ka anmagazinnen anpil enfòmasyon tankou yon DVD oubyen CD-ROM, lektè flash (flash drive), oubyen yon dispozitif nan menm kategori a; jan Lalwa Florid 2.525(d)(5) mande. R. Jud. Admin.

 

Presedan...                                                       Suivan...