Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Soumisyon elektwonik dokiman - Kesyon yo Poze Anpil

Sesyon Kesyon Repons

5. Kijan mwen kapab konnen si mwen dwe peye chaj pou re-louvri yon dosye lè mwen soumèt yon mosyon nan kad yon pwosedi sivil?

6. Kijan mwen kapab soumèt elektwonikman yon lòt pledwari apre depo plent lan pou yon enfraksyon?

7. Èske mwen kapab soumèt elektwonikman yon Mosyon pou Sele oswa Pirje pou yon Pwosè Penal?

8. Èske mwen kapab soumèt elektwonikman yon apèl devan Konte Miami-Dade?

 

Presedan...                                                       Pwochen...

 

5. Kijan mwen kapab konnen si mwen dwe peye chaj pou re-louvri yon dosye lè mwen soumèt yon mosyon nan kad yon pwosedi sivil?

Tout mosyon yo soumèt elektwonikman se sekretè an ki pral analize yo epi se li k ap deside si se pou yo peye yon chaj pou re-louvri dosye a. Si sekretè a deside mosyon an bezwen yon chaj pou re-louvri dosye a, yo pral notifye avoka a pa imèl pou di li se pou li peye chaj la epi yo p apt rete mosyon an jiskaske yo resevwa lajan an. Yo mande pou yo peye yon chaj $50.00 pou tout kalite dosye, ekspete pou dosye SP yo ki mande yon chaj $25.00 pou re-louvri dosye a.

6.  Èske mwen kapab soumèt elektwonikman yon Mosyon pou Sele oswa Pirje pou yon Pwosè Penal?

Si w vle soumèt elektwonikman yon pledwari apre premye agimantasyon an pou yon enfraksyon, pòtay la mande pou w seleksyone yon kalite tribinal. Poutèt kalite enfraksyon yo gendwa ÒDONANS KONTE (County Ordinance - CO); TI ZAK (Misdemeanor-MM); ÒDONANS MINISPAL (MUNICIPAL ORDINANCE ̶ MO); oswa ENFRAKSYON NON-PENAL (IN), moun k ap soumèt elektwonikman dokiman yo gendwa chwazi nenpòt ki pami chwa sa ki disponib sa yo, si li pa konnen ki kalite pwosè sa ye. Pòtay la konnen ki kalite tribinal ki apwopriye epi l ap tounen sou ekran li pandan pwosesis validasyon an.

7.  Èske mwen kapab soumèt elektwonikman yon Mosyon pou Sele oswa Pirje pou yon Pwosè Penal?

Nan moman sa a, yon filer ka eFile yon petisyon yo sele oswa ekspere atravè pòtal la sèlman pou krim ak ka deli. Avoka dwe kontakte asistan jidisyè a pou yon dat tribinal pou ka Felony.

8. Èske mwen kapab soumèt elektwonikman yon apèl devan Konte Miami-Dade?

Wi, ou gendwa soumèt elektwonikman yon apèl, men se pou w soumèt elektwonikman chaj ki apowpriye an ansanm ak Avi Apèl la. 

 

Presedan...                                                       Pwochen...