Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Soumisyon elektwonik dokiman - Kesyon yo Poze Anpil

9. Kisa ki rive si mwen soumèt elektwonikman nan move Konte a?

10. Èske mwen gen dwa soumèt plizyè pledwari nan menm dosye an nan menm tranzaksyon/soumisyon elektwonik la?

11. Èske mwen gen dwa soumèt elektwonikman dokiman orijinal?

 

Presedan...                                                       Pwochen...

 

9.  Kisa ki rive si mwen soumèt elektwonikman nan move Konte a?  Si w soumèt elektwonikman dokiman nan move konte a, yo pral mete soumisyon elektwonik ou an nan keu la Koreksyon pou koreksyon an epi pòtay la ap voye w yon imèl otomatize.

10.  Èske mwen gen dwa soumèt plizyè pledwari nan menm dosye an nan menm tranzaksyon/soumisyon elektwonik la? Wi, yo gen dwa soumèt elektwonikman plizyè pledwari nan yon grenn soumisyon. Sepandan, yo ta dwe limite l pou yon plwedwari pou chak dokiman.

11.  Èske mwen gen dwa soumèt elektwonikman dokiman orijinal? Non. Se pou yo soumèt manyèlman dokiman orijinal, tankou sètifika desè oubyen dokiman ki gen siyati orijinal tankou pwokirasyon, tit pwopriyete, ipotèk ak testaman, jiskaske yo adopte nouvo estanda. 

 

 Presedan...                                                       Pwochen...