Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Soumisyon elektwonik dokiman - Kesyon yo Poze Anpil

Sesyon Kesyon Repons

12. Kijan mwen kapab soumèt elektwonikman yon dokiman ki gen enfòmasyon sekrè ladann? 

13. Èske se pou mwen tache Avi Enfòmasyon Konfidansyèl la andedan Soumisyon Elektwonik Tribinal la si m ap soumèt elektwonikman pou yon dosye ki konfidansyèl konfòmeman ak lalwa, yon Desizyon Administratif oswa Desizyon yon Tribinal?

14. Kijan mwen kapab soumèt elektwonikman dokiman konsènan yon dosye ko-defandè, pa egzanp F13-12083B, oswa kijan mwen kapab soumèt elektwonikman dokiman konsènan yon dosye Règ pou prezante motif yo, pa egzanp, F11-29052ZZZ?

15. Kouman pou’m soumèt palaswit yon pledwari pou yon ka Sikilasyon Sivil oswa Kriminèl?

16. Why is my Landlord & Tenant case filed in a different Court?

Presedan...              

 

12. Kijan mwen kapab soumèt elektwonikman yon dokiman ki gen enfòmasyon sekrè ladann?

Apre revizyon dokiman y ap soumèt elektwonikman yo pou wè si yo gen ladann enfòmasyon ki sekrè oubyen ki sansib, tache yon ‘Avi Enfòmasyon Konfidansyè andedan Soumisyon Elektwonik Dokiman bay Tribinal la’ antan yon dokiman apa konfòmeman ak Règ 2.420, Règ Administrasyon Jidisyè yo. Fòm la disponib sou paj kote yo mete Dokiman yo sou pòtay la.

13.  Èske se pou mwen tache Avi Enfòmasyon Konfidansyèl la andedan Soumisyon Elektwonik Tribinal la si m ap soumèt elektwonikman pou yon dosye ki konfidansyèl konfòmeman ak lalwa, yon Desizyon Administratif oswa Desizyon yon Tribinal??

Repons lan se wi. 

14.  Kijan mwen kapab soumèt elektwonikman dokiman konsènan yon dosye ko-defandè, pa egzanp F13-12083B, oswa kijan mwen kapab soumèt elektwonikman dokiman konsènan yon dosye Règ pou prezante motif yo, pa egzanp, F11-29052ZZZ?

Gen de (2) fason:

  • Swa ou chwazi dosey ki apwopriye a nan lis dosye ki gen non defandè a, oswa

Nan espas ki rezève pou idantifye pati a, ekri sifiks nimewo dosye a (B000 oswa ZZZ0, pa egzanp). 

15.  Kouman pou’m soumèt palaswit yon pledwari pou yon ka Sikilasyon Sivil oswa Kriminèl?

Pou soumèt palaswit yon pledwari pou yon ka Sikilasyon Sivil oswa Kriminèl, w’ap bezwen sèlman espesifye Nimewo Sitasyon Sikilasyon Miami-Dade (nimewo ka lokal) la

16. Why is my Landlord & Tenant case filed in a different Court?

Effective March 2, 2015, Landlord & Tenant cases will be automatically directed to the County Court location where the property address is located. Administrative Order 04-05 Re-Establishment and Jurisdiction of County Court Districts

Presedan...