Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Soumisyon elektwonik dokiman - Kesyon yo Poze Anpil

Sesyon Kesyon Repons

1. How do I view filings/dockets/documents for a Civil, Family or Probate case?

2. How do I view dockets for a Felony, Misdemeanor, or Traffic case?

3. Èske moun k ap soumèt elektwonikman dokiman bezwen konnen UCN lan (Nimewo Dosye Inifòm)?

4. Kisa yon Fè Enfòmasyon Obligatwa ye?

5. Ki dokiman se pou yo soumèt elektwonikman konfòmeman ak SC 11-399 pou Biwo Sekretè Konte Miami-Dade lan?"

6. Can I file Small Claims cases through the ePortal?

 

 Presedan...                                                     Pwochen...

 

1. How do I view filings/dockets/documents for a Civil, Family or Probate case?

In order to gain access to view civil, probate, and family case dockets, documents, and information, please click Miami-Dade County Civil, Family and Probate Courts Online System..  

You may then follow up on the status of your application by contacting the TSD Service Center at (305) 349-5900 or sending an email to: cocrarform@miamidade.gov

2. How do I view dockets for a Felony, Misdemeanor, or Traffic case?

Online access to dockets, recorded documentation, and information can be obtained on the Clerk’s Office website https://www2.miami-dadeclerk.com/cjis/.

3. Èske moun k ap soumèt elektwonikman dokiman bezwen konnen UCN lan (Nimewo Dosye Inifòm)? Non, moun k ap soumèt elektwonikman dokiman bezwen sèlman nimwo dosye local la apre se pou li seleksyone Kalite Tribinal la epi system la pral etabli nimewo dosye pou Eta a (UCN).

4. Kisa yon Fè Enfòmasyon Obligatwa ye?

a obligatwa pou soumisyon yo voye nan Divizyon Fanmi ki gen pou wè ak anilasyon, disolisyon maryaj ak disolisyon maryaj ak timoun.

5. Ki dokiman se pou yo soumèt elektwonikman konfòmeman ak SC 11-399 pou Biwo Sekretè Konte Miami-Dade lan?

SC11-399 esplike mandatè legal yo fèt pou soumèt elektwonikman dokiman yo grasa Pòtay elektwonik la pou tribinal premyè enstans Eta Florid sila yo:

  • Divizyon Sivil – aplikab nan Konte Miami-Dade depi 1-4-13
  • Divizyon Penal
  • Penal Sikwi (pledwari ki vini apre premye pledwari a) aplikab nan Konte  Miami-Dade depi 3-2-14
  • Delankans Jivenil (pledwari ki vini apre premye pledwari a) aplikab nan Konte Miami-Dade depi 26-3-14
  • Penal Konte (pledwari ki vini apre premye pledwari a) ki pral aplikab nan Konte Miami-Dade 2-6-14
  • Divizyon Sikilasyon (pledwari ki vini apre premye pledwari a) ki pral aplikab nan Konte Miami-Dade 8-9-14

6. Can I file Small Claims cases through the ePortal?

Small Claims cases can now be filed through the FCCC eFiling Portal; both single cases as well as those that are to be filed as a “block” per AO79-8. For Block filing, each case will still need to be filed individually, but there is now a new case type of “Small Claims (Block Filings)” (see Figure 1.)

Figure 1. Case Type “Small Claims (Block Filings)”

Each case within a “block” will require a “Small Claims Batch Cover Sheet” document to be submitted. This cover sheet will allow the attorney to identify which cases will be filed in a block. The attorney must specify the style and type of each case in the block (see Figure 2.) The “Small Claims Batch Cover Sheet” form and Statements of Claim forms can be found on the Civil Court Services page in the list of Civil Court Forms.

Figure 2. Example of a “Small Claims Batch Cover Sheet”.

Other notes regarding Block-filed Small Claims cases:

  • A “Small Claims Batch Cover Sheet” is required to be saved on each case submitted as a “Small Claims (Block Filings)” case type.
  • The Clerk’s Office will process the Small Claims cases in the order that they appear on the “Small Claims Batch Cover Sheet”.
  • If a case submitted through the eFiling Portal as “Small Claims (Block Filings)” does not match the case style of a case on the corresponding “Small Claims Batch Cover Sheet”, the submitted case will be treated as a single-filed Small Claims case.
  • All cases listed on the “Small Claims Batch Cover Sheet” should be submitted in the same sequence to ensure that the Clerk’s office will process the cases as expected. The Clerk’s office will not be responsible if cases cannot be processed as a block filing within the ePortal.

 

 Presedan...                                                       Pwochen...