Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Kesyon yo Poze Souvan pou Soumisyon elektwonik eFiling- Kesyon/Repons

4. Kisa Sistèm eCourtesy ye? 

5. Apre mwen fin soumèt dokiman nan pòtay la, èske mwen bezwen remèt Biwo Sekretè a yon kopi?

6. Mwen te resevwa yon preyavi ‘Koreksyon Keu nan ’. Kisa pou mwen fè? 

7. Mwen te resevwa yon preyavi 'Abandone keu Depoze’. Kisa pou mwen fè? 

 

Fè bak...                                              

 

4. Kisa Sistèm eCourtesy an ye?

Sistèm eCourtesy an te kreye pa 11yèm Sikwi Jidisyè a pou amelyore efikasite dokiman avoka soumèt pou revizyon jidisyè pou odyans Special Set ak Kalandriye Mosyon/Fòklizyon. Sistèm eCourtesy an se pa yon sistèm Soumisyon elektwonik (eFiling), men se yon pwogram pou soumèt kopi pou fasilite travay Tribinal la. Sistèm la redwi kantite papye yo bezwen pou Divizyon Sikwi Sivil la fè revizyon an anske li pèmèt avoka yo soumèt elektwonikman kopi pou senplifye lavi anplwaye Tribinal la. Se pou avoka yo soumèt tou dokiman yo grasa Sistèm eCourtesy an opre Biwo Sekretè a. Se sèlman lòd tribinal jij la siyen ki gen dwa soumèt opre Biwo Sekretè a.  

Pou Kesyon yo Poze Souvan ansanm ak yon videyo demonstrasyon sou pwosesis soumisyon an, tanpri al gade nan http://www.jud11.flcourts.org/.

Al gade Lòd administratif Nimewo 09-13-A1 pou w kapab jwenn plis enfòmasyon konsènan eCourtesy. 

5. Apre mwen fin soumèt dokiman nan pòtay la, èske mwen bezwen remèt Biwo Sekretè a yon kopi?

Non. Koumanse 16 jen 2011, li pa nesesè ankò pou soumèt kopi opre Biwo Sekretè Miami-Dade lan.

6. Mwen te resevwa yon preyavi ‘Deplase ale nan Koreksyon keu’. Kisa pou mwen fè?

Dokiman yo soumèt yon fason ki pa kòrèk poutèt pwoblèm tankou: pa gen siyati oswa siyati elektwonik; nimewo dosye an pa kòrèk; dokiman yo soumèt opre yon divizyon ki pa kòrèk; oswa ki soumèt nan move konte a, elatriye; dokiman say o app lase nan yon sityasyon atant pou w kapab reprann yo pou korije yo. W ap resevwa yon imèl Pòtay elektwonik la ap voye ba w ki endike pouki rezon dokiman out e soumèt yo pa t aksepte epi w ap gen jiska senk (5) jou ouvrab pou korije epi resoumèt dokiman yo.

7. Mwen te resevwa yon preyavi 'Abandone keu Depoze‘. Kisa pou mwen fè?

Sa vle di dokiman ou te soumèt yo anrejistre pou yon Abondone keu Depoze konfòmeman ak Estanda Tribinal Siprèm Eta Florid pou Aksè Elektwonik nan Tribinal yo 3.1.13 Resepsyon Dokiman Lokal.

Al konsilte Estanda Tribinal Siprèm Eta Florid pou Aksè Elektwonik nan Tribinal yo pou w kapab jwenn plis enfòmasyon.

 

Fè bak...